I.272.2.131.2020 Zaproszenie do składania
ofertna: Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miastków
Kościelny

Zbiorcze zestawienie ofert

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-12-07 14:37:37 | Data modyfikacji: 2020-12-15 14:47:49.
I.272.2.130.2020 Zaproszenie do składania ofert
na:Wykonanie i dostawa gabloty zewnętrznej w
ramach działań informacyjnych i promocyjnych
związanych z inwestycją polegającą na:
„Rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Miastków Kościelny” w ramach
Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona
środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020

Oferta

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-12-03 13:06:20 | Data modyfikacji: 2020-12-03 13:13:20.
I.272.2.129.22 Zaproszenie do składania ofert na:
Wykonanie i dostawa ścianki ekspozycyjnej w
ramach działań informacyjnych i promocyjnych
związanych z inwestycją polegającą na:
„Rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Miastków Kościelny” w ramach
Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona
środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020

Oferta

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-12-03 12:53:41 | Data modyfikacji: 2020-12-03 12:56:00.
I.272.2.128.2020 Zaproszenie do składa ofert na
:Wykonanie i dosta1)wę 3 gablot w ramach
działań informacyjnych i promocyjnych projektu:
Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków
Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz
Szkoły Podstawowej w Brzegach współfinansowana
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na
gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2
„Efektywność energetyczna” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020

Oferta

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-12-02 14:21:33 | Data modyfikacji: 2020-12-02 14:23:24.
I.271.17.2020 Ogłoszenie o zamówienie publiczne:
Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w
miejscowości Zwola w km. 0+000-3+845. Odcinek I
w km. 0+000-2+222

SIWZ

Oferta

Przedmiar robót

Istotne postanowienia umowy

Oświadczenia w sprawie warunków

Oświadczenie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Projekt

Projekt stałej organizacji ruchu

Odpowiedzi na pytania

Powierzchnia wyrównania

SST Oczyszczanie rowów

Tabela poszerzeń

Przedmiar robót z wyliczeniem

Zbiorcze zestawienie ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-11-27 13:54:49 | Data modyfikacji: 2020-12-11 14:01:00.
I.272.2.121.2020 Zaproszenie do składania ofert:
Wykonanie audytów energetycznych ex-post dla
inwestycji polegającej na "Termomodernizacji
obiektów użytecznści publicznej: Budynku
Urzędu Gminy Miastków Koscielny, Szkoły
Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w
Brzegach współfinansowana z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej IV"Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną" Działanie 4.2 "Efektywność
energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-11-20 08:13:07 | Data modyfikacji: 2020-12-07 14:20:47.
I.271.16.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Kredyt
bankowy długoterminowy w wysokości 2.158.000 zł

SIWZ

Załączniki

Zmiany do SIWZ i odpowiedzi na pytania

Sprawozdania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-09 14:17:47 | Data modyfikacji: 2020-10-30 12:34:05.
I.271.15.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścieli nieruchomości zamieszałych z terenu
Gminy Miastków Kościelny

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-08 14:02:02 | Data modyfikacji: 2020-11-03 08:08:48.
I.271.14.2020 Ogłoszenie o zamówieniu :
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Miastków Kościelny - Roboty budowlane

SIWZ

Oferta

Przedmiar

Istotne postanowienia umowy po uwagach PO UWAGACH

Oświadczenie w sprawie warunków

Oświadczewnie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-09-03 14:05:02 | Data modyfikacji: 2020-09-29 13:51:28.
I.272.2.69.2020 Zaproszenie do składania ofert:
Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu
Gminy Miastków Kościelny w roku 2020

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-07-27 12:40:41 | Data modyfikacji: 2020-08-05 12:05:40.
I.272.2.64.2020 Zaproszenie do składania ofert:
Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu
Gminy Miastków Kościelny w roku 2020

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-07-17 14:26:06 | Data modyfikacji: 2020-07-27 12:03:35.
I.271.12.2020 Ogłoszenie o zamówienie
publicznym: Wyposażenie pracowni szkolnych
Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w
Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu.:
"Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!"
współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja
dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcvenie
i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania
10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020

SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Przedmiar część 1

Przedmiar część 2

Oferta Wykonawcy

Oświadczenia w sprawie warunków

Oświadczewnie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz osób

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-07-16 11:49:54 | Data modyfikacji: 2020-07-23 11:35:28.
I.271.11.2020 Ogłoszenie o zamówieniu:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
nr 130835W w miejscowości Zwola Poduchowna w km
0+000-0+850

SIWZ

Przedmiar

Oferta

Istotne postanowienia umowy

Oświadczenia w sprawie warunków

Oświadczewnie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-06-26 10:45:28 | Data modyfikacji: 2020-07-31 14:03:18.
I.271.10.2020 Ogłoszenie o
zamówieniu:Wyposażenie pracowni szkolnych
Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w
Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu pn.:
„Rozwijaj kompetencje z myślą o
przyszłości!” współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Dzialania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna
RPO WM 2014-2020

SIWZ

Przedmiar część 1

Przedmiar część 2

Oferta Wykonawcy

Istotne postanowienia umowy

Oświadczenia w sprawie warunków

Oświadczewnie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz osób

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Wyjaśnienie SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-06-25 14:12:33 | Data modyfikacji: 2020-07-09 10:11:46.
I.272.2.40.2020 Zaproszenie do składania ofert na
przeprowadzenie: Szkoleń doskonalacych dla
nauczycieli w ramach projektu pn: "Rozwijaj
kompetencje z myślą o przyszłosci!"
współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi priorytetowej X
Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM
2014-2020

Zbiorcze zestawienie ofert

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-06-23 13:47:25 | Data modyfikacji: 2020-07-06 13:03:38.
I. 272.2.39.2020 Zaproszenie do składania ofert
na przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla
nauczycieli

Oferta

Oświadczenie wykonawcy

Istotne postanowienia umowy

Wzór oświadczenia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 I.272.2.39.2020 Szkolenia Zaproszenie do składania ofert.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-06-10 09:42:00 | Data modyfikacji: 2020-06-23 11:07:50.
I.271.9.2020 Ogłoszenie o
zamówieniu:Wyposażenie pracowni szkolnych
Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w
Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu pn.:
„Rozwijaj kompetencje z myślą o
przyszłości!” współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Dzialania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna
RPO WM 2014-2020

SIWZ

Przedmiar część 1

Przedmiar Część 2

Istotne postanowienia umowy

Przedmiar Część 3

Oświadczenie w sprawie warunkow

Oświadczenie w sprawie wykluczenia

Oferta wykonawcy

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz osób

Wzór oświadczenia wykonawcy

Odpowiedzi na pytania

I.271.9.2.2020 Informacja o zmianie nazwy zadania.pdf

SIWZ po zmianach

Oferta Wykonawcy po zmianach

Istotne postanowienia umowy po zmianach

Oświadczenie w sprawie warunków po zmianach

Oświadczenie w sprawie wykluczenia po zmianach

Oświadczenie grupa kapitałowa po zmianach

Odpowiedzi na pytania 2

Zbiorcze zestawienie ofert

Unieważnienie części 2 i 3

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:18:21 | Data modyfikacji: 2020-07-02 12:39:32.
I.271.8.2020 Ogłoszenie o
zamówieniu:Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy
Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w
Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach
współfinansowana z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej
IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną „
Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 - WYKONANIE
INSTALACJI SANITARNEJ

SIWZ

Oferta

8Załącznik Nr 2 PRZEDMIAR.zip

Istotne postanowienia umowy

Oświadczenia w sprawie warunków

Oświadczenie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz osób

Wzór oświadczenia wykonawcy

Audyt energetyczny

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-05-14 14:52:50 | Data modyfikacji: 2020-07-02 08:32:50.
I.271.7.2020 Ogłoszenie o zamówniu:
Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków
Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz
Szkoły Podstawowej w Brzegach - WYKONANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ URZĘDU GMINY W MIASTKOWIE
KOŚCIELNYM

SIWZ

Oferta

Przedmiar

Istotne postanowienia umowy

Oświadczenie w sprawie warunków

Oświadczenie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

Wzór oświadczenia wykonawcy

Projekty

Audyt energetyczny

Specyfikacja techniczna

Dokumenty formalne

Dokumenty formalne

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-05-13 11:18:37 | Data modyfikacji: 2020-06-16 14:00:42.
I.271.6.2020 Ogloszenie o zamówieniu:
Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej: Budynek Urzędu Gminy Miastków
Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz
Szkoły Podstawowej w Brzegach współfinansowana
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na
gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2
„Efektywność energetyczna” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 - Dostawa i montaż instalacji
Fotowoltanicznej

SIWZ

Wzór wniosku materiałowego

Oferta

Przedmiar

Istotne postanowienia umowy

Oświadczenia w sprawie warunków

Oświadczenie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

Wzór oświadczenia wykonawcy

Projekt

Audyt energetyczny

Dokumenty formalne

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-05-12 10:42:25 | Data modyfikacji: 2020-05-26 12:59:47.
I.271.5.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa
gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości
Miastków Kościelny " w ramach dzialania 2.3
"Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" II
oś priorytetowa "Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu "Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 -
DOKOŃCZENIE OBIEKTU

SIWZ

Oferta

Przedmiar

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dokumentacja projektowa

Istotne postanowienia umowy

Załacznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załacznik Nr 8

Informacja w sprawie spotkania

Zmiana treści ogłoszenia

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert

I.271.5.2.2020 Na stronę internetową (1).odt

Załączniki edytowalne

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:35:08 | Data modyfikacji: 2020-05-07 11:33:35.
I.271.4.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa
artykułów spożywczych do Stołówki Gminnej w
Miastkowie Kościelnym

SIW wraz z załącznikami

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-03-11 10:50:10 | Data modyfikacji: 2020-03-20 09:37:22.
I.271.3.2020 Ogloszenie o zamówieniu - roboty
budowlane: Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy
Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w
Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach
współfinansowana z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV
"Przejście na gospodarkę niskoemisyjną"
Dzialanie 4.2 "Efektywność energetyczna"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020

SIW z załącznikami

Przedmiar

Projekty

Audyty energetyczne

Specyfikacje techniczne

Dokumenty formalne

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1

Zawiadomienie o unieważnieniu części 2 i części 3

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-03-05 13:50:35 | Data modyfikacji: 2020-04-16 12:08:06.
I.271.2.2020 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty
budowlane:Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy
Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w
Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach
współfinansowana z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV
„Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020

SIWZ

Wzór wniosku materiałowego

Oferta

Przedmiar

Istotne postanowienia umowy

Oswiadczenie w sprawie warunków

Oświadczenie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Projekty

Audyt energetyczny

Specyfikcja techniczna

Dokumenty formalne

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-01-30 14:11:51 | Data modyfikacji: 2020-02-19 14:06:26.
I.271.1.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa
artykułów spożywczych do Stołówki Gminnej w
Miastkowie Kościelnym

SIWZ

Część 1 przedmiar

Część 2 przedmiar

Część 3 przedmiar

Część 4 przedmiar

Wyjaśnienia do przetargu

Odpowiedzi na pytania

Zmiana zapisów specyfikacji

Zmiana ogłoszenia

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-01-27 14:19:58 | Data modyfikacji: 2020-02-18 14:01:29.
I.272.2.9.2020 Zaproszenie do składania ofert na
przeprowadzenie : Szkoleń doskonalących dla
nauczycieli w ramach projektu pn. "Dostosowanie
gminnego przedszkola w Miastkowie Koscielnym do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami"
współfinansowanego z Europejskiego Finduszu
Społecznego Umowa nr RPMA.10.01.04-14-c465/19 w
ramach Osi priorytetowej X Edukcja dla rozwoju
regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój
dzieci i mlodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja
przedszkolna RPO WM 2014-2020

Oferta

Oświadczenie Wykonawcy

Istotne postanowienia umowy

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-01-17 12:45:11 | Data modyfikacji: 2020-01-29 08:59:11.
I.272.2.3.2020 Zaproszenie do składania ofert na:
Wyłapywanie i utrzymanie w schonisku bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Miastków Kościelny

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-01-14 13:34:18 | Data modyfikacji: 2020-01-29 08:58:02.
Data wprowadzenia: 2020-01-14 13:34:18
Data modyfikacji: 2020-01-29 08:58:02
Opublikowane przez: