I.272.2.102.2019 Zaproszenie do skladania ofert na
przeprowadzenie: Szkoleń doskonalących dla
nauczycieli w ramach projektu pn. „Dostosowanie
gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego
Umowa nr RPMA.10.01.04-14-c465/19 w ramach Osi
priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja
przedszkolna RPO WM 2014-2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-25 14:25:58 | Data modyfikacji: 2019-12-12 12:57:23.
Data wprowadzenia: 2019-11-25 14:25:58
Data modyfikacji: 2019-12-12 12:57:23
Opublikowane przez:
« powrót