I.272.2.102.2019 Zaproszenie do skladania ofert na przeprowadzenie: Szkoleń doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr RPMA.10.01.04-14-c465/19 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM 2014-2020
2019-11-25 14:25:58
  ...więcej

I.272.2.98.2019 Zaproszenie do składania ofert na: "Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Koscielnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami"współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X: „EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU”, Działania 10.1: „KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY” Poddziałania 10.1.4 „EDUKACJA PRZEDSZKOLNA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2019-11-19 12:59:14
  ...więcej

I.271.6.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi "Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 874 432,89 zł"
2019-09-13 11:41:02
  ...więcej

I.272.2.70.2019 Zaproszenie do składania ofert
2019-08-14 13:12:26
  ...więcej

I.271.5.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola w km 2+222-3+845"
2019-07-30 12:39:39
  ...więcej

I.272.2.59.2019 Zaproszenie do składania ofert na: Wyposażenie zaplecza kochennego Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym gm. Miastków Kościelny
2019-07-23 14:50:14
  ...więcej

I.272.2.58.2019 Zaproszenie do składania ofert na: Wyposażenie zaplecza kochennego Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli gm. Miastków Kościelny
2019-07-23 14:47:27
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup biletów miesiecznych dla uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny
2019-07-23 11:22:50
  ...więcej

I.272.2.54.2019 Zaproszenie do składania ofert na: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny w roku 2019
2019-07-04 12:16:44
  ...więcej

I.272.2.47.2019 Zaproszenie do składania ofert na: Organizację placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Koscielnym - III etap: Wykonanie nawierzchni bezpiecznej
2019-06-17 11:09:55
  ...więcej

I.271.3.2019 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2019-06-13 12:40:57
  ...więcej

I.272.2.43.2019 Zaproszenie do składania ofert na: Organizację placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym - III etap: Wykonanie nawierzchni bezpiecznej
2019-06-05 13:26:53
  ...więcej

I.272.2.45.2019 Zaproszenie do składajnia ofert na: Zakup i doswę fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"
2019-06-05 13:21:03
  ...więcej

I. 271.2.2019 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach
2019-05-09 12:24:14
  ...więcej

I.272.2.33.2019 Organizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym w ramach projektu pn. "Przedszkole naszych marzeń !" - II etap Europejski Fundusz Spoleczny Konkurs zamkniety RPMA.10.01.04-OP.01-14-064/18 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i mlodzieży Poddziałania 10.1.4 edukacja przedszkolna RPO WM
2019-04-29 12:22:05
  ...więcej

I.271.1.2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zwola w km 3+818-4+588
2019-03-13 14:01:17
  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16