Uchwała Nr LXIII/320/2023 w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy Miastków Kościelny z tytułu
wykonania budżetu za rok 2022
 Uchwała Nr LXIII/320/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-06-28 10:37:19.
Uchwała Nr LXIII/319/2023 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miastków
Kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budzetu za rok 2022
 Uchwała Nr LXIII/319/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-06-28 10:34:59.
Uchwała Nr LXIII/318/2023 w sprawie wotum
zaufania dla Wójta Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr LXIII/318/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-06-28 09:41:36.
Uchwała Nr XLIII/317/2023 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2023
 Uchwała Nr LXIII/317/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-06-28 09:37:28 | Data modyfikacji: 2023-06-28 09:38:10.
Uchwała Nr LXIII/316/2023 w sprawie
przystąpienia Gminy Miastków Kościelny do
stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich
 Uchwała Nr LXIII/316/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-06-28 09:31:40.
Uchwała Nr LXIII/315/2023 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego SPZOZ w Miastkowie
Kościelnym za rok 2023
 Uchwała Nr LXIII/315/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-06-28 09:26:03.
Uchwała Nr LXII/314/2023 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Kościelny na rok 2023
 Uchwała Nr LXII/314/2023 z dnia 9 maja 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-06-28 09:22:48 | Data modyfikacji: 2023-06-28 09:23:27.
Uchwała Nr LXII/313/2023 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2031
 Uchwała Nr LXII/313/2023 z dnia 9 maja 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-06-28 09:19:32.
Uchwała Nr LXII/312/2023 w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Miastkow Kościelny na
lata 20-23-2030
 Uchwała Nr LXII/312/2023 z dnia 9 maja 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-06-28 09:16:56 | Data modyfikacji: 2023-06-28 09:17:42.
Uchwała Nr LXI/311/2023 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2023
 Uchwała Nr LXI/311/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 11:26:53 | Data modyfikacji: 2023-04-26 11:29:06.
Uchwała Nr LXI/310/2023 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2031
 Uchwała Nr LXI/310/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 11:25:02 | Data modyfikacji: 2023-04-26 11:29:42.
Uchwała Nr LX/309/2023 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2023
 Uchwała Nr LIX/309/2023 z dnia 14 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 11:22:23 | Data modyfikacji: 2023-04-26 11:30:12.
Uchwała Nr LX/308/2023 w sprawie ustalenia stawki
za 1 kilometr przebiegu pojazdu
 Uchwała Nr LIX/308/2023 z dnia 14 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 11:19:56.
Uchwała Nr LX/307/2023 w sprawie określenia
górnychg stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za odbieranie
odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych lub osadników w
instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i
transaport nieczystości ciekłych
 Uchwała Nr LIX/307/2023 z dnia 14 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 11:18:29.
Uchwała Nr LX/306/2023 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIX/143/2020 Rady Gminy Miastków Kościelny z
dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy
Miastków Kościelny
 Uchwała Nr LIX/306/2023 z dnia 14 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 11:15:19.
Uchwała Nr LX/305/2023 w sprawie programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastków
Kościelny na rok 2023
 Uchwała Nr LIX/305/2023 z dnia 14 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 11:12:42.
Uchwała Nr LX/304/2023 w sprawie uchylenia
uchwały nr LVIII/296/2023 Rady Gminy Miastk ów
Koscielny z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie
przyjęcia "Planu rozwoju dróg gminnych w Gminie
Miastków Kościelny na lata 2023-2030
 Uchwała Nr LIX/304/2023 z dnia 14 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 11:07:40 | Data modyfikacji: 2023-04-26 11:09:23.
Uchwała Nr LIX/303/2023 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2023
 Uchwała Nr LIX/303/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 11:04:14 | Data modyfikacji: 2023-04-26 11:31:38.
Uchwała Nr LIX/302/2023 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr LIX/302/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 11:02:16 | Data modyfikacji: 2023-04-26 11:32:12.
Uchwała Nr LVIII/301/2023 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2023
 Uchwała Nr LVIII/301/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 09:47:16 | Data modyfikacji: 2023-04-26 11:35:28.
Uchwała Nr LVIII/300/2023 w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłaczeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat oraz tryb ich pobierania
 Uchwała Nr LVIII/300/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 09:45:15.
Uchwała Nr LVIII/299/2023 zmieniajaca uchwałę
Nr IV/20/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z
dnia 28 grudnia 20128 roku w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniajacego do
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w
formie zasiłku celowego na zakup posiłku i
żywnosci dla osób objętych wieloletnim rzadowym
programem " posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023
 Uchwała Nr LVIII/299/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 09:41:42.
Uchwała Nr LVIII/298/2023 zmieniająca uchwałę
Nr IV/19/2018 Rady Gminy Miastków Koscielny z
dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnosciowych dla osób
objętych wieloletnim rzadowym programem
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 LVIII.298.2023 ws. zmiany uchwały dot. zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.pdf

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 09:35:28.
Uchwała Nr LVIII/297/2023 w sprawioe ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania w zwiazku z rzadowym programem
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 Uchwała Nr LVIII/297/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 09:31:58.
Uchwała Nr LVIII/296/2023 w sprawie przyjęcia
Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie
Miastków Kościelny na lata 2023-2030
 Uchwała Nr LVIII/296/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 09:28:53 | Data modyfikacji: 2023-04-26 09:29:25.
Uchwała Nr LVII/295/2022 w sprawie ustalenia
wydatków niewygasajacych z końcem roku 2022
 Uchwała Nr LVII/295/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 11:08:13.
Uchwała Nr LVII/294/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2023
 Uchwała Nr LVII/294/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 11:05:41 | Data modyfikacji: 2023-01-31 11:06:13.
Uchwała Nr LVII/293/2022 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2023
 Uchwała Nr LVII/293/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 11:02:51 | Data modyfikacji: 2023-01-31 11:03:34.
Uchwała Nr LVII/292/2022 w sprawie WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2023-2031
 Uchwała Nr LVII/292/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 11:00:27 | Data modyfikacji: 2023-01-31 11:09:09.
Uchwała Nr LVII/291/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr LVII/291/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 10:58:07 | Data modyfikacji: 2023-01-31 10:58:43.
Uchwała Nr LVII/290/2022 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Koscielny na lata 2022-2030
 Uchwała Nr LVII/290/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 10:56:21.
Uchwała Nr LVII/289/2022 w sprawie zmiany
uchwały nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków
Koscielny z dnia 23 marca 2009r. w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
 Uchwała Nr LVII/289/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 10:54:51.
Uchwała Nr LVII/288/2022 w sprawie zmiany uchwaly
nr XLV/244/2022 Rady Gminy Miastków Koscielny z
dnia 29 marca 2022 roku w sprawie ustalenia
wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku
prowadzonym przez Gminę Miastków Koscielny oraz
maksymalnej opłaty za wyżywienie
 Uchwała Nr LVII/288/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 10:52:41.
Uchwała Nr LVII/287/2022 w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Gminy Miastków Koscielny na 2023
rok
 Uchwała Nr LVII/287/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 10:49:54.
Uchwała Nr LVII/286/2022 w sprawie przyjęcia
planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy
Miastków Kościelny na rok 2023
 Uchwała Nr LVII/286/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 10:48:28.
Uchwała Nr LVII/285/2022 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie
Narkomanii na rok 2023
 Uchwała Nr LVII/285/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 10:46:18.
Uchwała Nr LVI/284/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr LVI/284/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 10:41:58 | Data modyfikacji: 2023-01-31 10:42:58.
Uchwała Nr LVI/283/2022 w sprawie WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2022-2030
 Uchwała Nr LVI/283/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 10:39:05.
Uchwała Nr LVI/282/2022 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2023 rok obowiazujących na
terenie gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr LVI/282/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 09:31:05.
Uchwała Nr LVI/281/2022 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie gminy Miastków Kościelny na 2023 rok
 Uchwała Nr LVI/281/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 09:28:46.
Uchwała Nr LVI/280/2022 w sprawie obnizenia
średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego na obszarze gminy Miastków
Kościelny na 2023 rok
 Uchwała Nr LVI/280/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 09:22:56.
Uchwała Nr LVI/279/2022 w sprawie rocznego
programu współpracy gminy Miastków Kościelny z
organizacjami pozarzaowymi oraz podmiotami
prowadzacymi działalność pożytku publicznego
 Uchwała Nr LVI/279/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 09:20:11.
Uchwała Nr LV/278/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-28 13:11:28.
Uchwała Nr LV/277/2022 w sprawie ustalenia stawki
za 1 km przebiegu pojazdu
 Uchwała Nr LV/277/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-28 13:08:36.
Uchwała Nr LIV/276/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości położonej w
miejscowości Miastków Kościelny
 Uchwała Nr LIV/276/2022 z dnia 21 października 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 11:00:25 | Data modyfikacji: 2022-11-10 11:04:10.
Uchwała Nr LIV/275/2022 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr LIV/275/2022 z dnia 21 października 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 10:54:51 | Data modyfikacji: 2022-11-10 11:03:44.
Uchwała Nr LIV/274/2022 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030
 Uchwała Nr LIV/274/2022 z dnia 27 października 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 10:53:09 | Data modyfikacji: 2022-11-10 11:02:12.
Uchwała Nr LIV/273/2022 w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej o
mocy 19 MWp na działkach rolnych nr 222 i 223 w
miejscowości Brzegi gm. Miastków Kościelny
 Uchwała Nr LIV/273/2022 z dnia 21 października 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 10:51:55 | Data modyfikacji: 2022-11-10 11:04:40.
Uchwała Nr LIV/272/2022 w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady
Gminy
 Uchwała Nr LIV/272/2022 z dnia 21 października 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 10:48:34 | Data modyfikacji: 2022-11-10 11:05:06.
Uchwała Nr LIII/271/2022 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr LIII/270/2022 z dnia 27 września 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-10-10 11:02:59 | Data modyfikacji: 2022-10-10 11:09:56.
Uchwała Nr LIII/270/2022 w sprawie zmiany uchały
Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z
dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli
 Uchwała Nr LIII/270/2022 z dnia 27 września 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-10-10 11:01:29.
Uchwała Nr LII/269/2022 w sprawie okreslenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów specjalnych i psychologów
zatrudnionych w szkołach lub przedszkolach
ogólnodostępnych prowadzonych przez Gminę
Miastków Kościelny
 Uchwała Nr LII/269/2022 z dnia 14 września 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-10-10 10:57:47.
Uchwała Nr LII/267/2022 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr LII/266/2022 z dnia 14 września 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-10-10 10:55:07 | Data modyfikacji: 2022-10-10 11:10:55.
Uchwała Nr LII/266/2022 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030
 Uchwała Nr LII/266/2022 z dnia 14 września 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-10-10 10:53:17 | Data modyfikacji: 2022-10-10 11:11:41.
Uchwała Nr LI/265/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr LI/265/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-10-10 10:50:36 | Data modyfikacji: 2022-10-10 11:12:21.
Uchwała Nr LI/264/2022 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego na spłatę
wczesnijszych zobowiązań
 Uchwała Nr LI/264/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-10-10 10:48:43.
Uchwała Nr LI/263/2022 w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów specjalnych i psychologów
zatrudnionych w szkołach lub przedszkolach
ogólnodostępnych , prowadzonych przez Gminę
Miastków Kościelny
 Uchwała Nr LI/263/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-10-10 10:46:51.
Uchwała Nr LI/262/2022 w sprawie określenia
wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
i określenia wzorudeklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia
wniosku o dodatek mieszkaniowy
 Uchwała Nr LI/262/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-10-10 10:44:02.
Uchwała Nr LI/261/2022 w sprawie nadania tytułu
"Zasłużony dla Gminy Miastków Kościelny"
 Uchwała Nr LI/261/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-10-10 10:40:14.
Uchwała Nr L/260/2022 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr L/260/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-10-10 10:36:09 | Data modyfikacji: 2022-10-10 11:13:08.
Uchwała L/259/2022 w sprawie ustalenia średniej
ceny jednostki paliwa w Gminie Miastków
Kościelny w roku szkolnym 2022/2023
 Uchwała Nr L/259/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-10-10 10:34:38.
Uchwała Nr L/258/2022 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego
 Uchwała Nr L/258/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-10-10 10:32:26.
Uchwała Nr XLIX/257/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr XLIX/257/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-07-11 12:16:11 | Data modyfikacji: 2022-10-10 13:17:49.
Uchwała Nr XLIX/256/2022 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków
Kościelny na lata 2022-2030
 Uchwała Nr XLIX/256/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-07-11 12:14:51 | Data modyfikacji: 2022-10-10 13:18:38.
Uchwała XLIX/255/2022 w sprawie określenia
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu Strategii Rozwoju Gminy Miastków
Koscielny na lata 2023-2030, w tym trybu
konsultacji , o których mowa w art.6 ust. 3
ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
 Uchwała Nr XLIX/255/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-07-11 12:12:08.
Uchwała Nr XLVIII/254/2022 w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy Miastków Kościelnhy z tytułu
wykonania budżetu za rok 2021
 Uchwała Nr XLVIII/254/2022 z dnia 20 maja 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-07-11 12:08:18.
Uchwała Nr XLVIII/253/2022 w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gminy Miastków Koscielny wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za rok 2021
 Uchwała Nr XLVIII/253/2022 z dnia 20 maja 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-07-11 12:05:49.
Uchwała Nr XLVIII/252/2022 w sprawie wotum
zaufania dla Wójta Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XLVII/252/2022 z dnia 20 maja 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-07-11 12:03:34.
Uchwała Nr XLVIII/251/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr XLVII/251/2022 z dnia 20 maja 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-07-11 12:02:03 | Data modyfikacji: 2022-10-10 13:19:34.
Uchwała Nr XLVIII/250/2022 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków
Kościelny na lata 2022-2030
 Uchwała Nr XLVII/250/2022 z dnia 20 maja 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-07-11 11:59:25.
Uchwała Nr XLVIII/249/2022 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym rok 2021
 Uchwała Nr XLVII/249/2022 z dnia 20 maja 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-07-11 11:57:28 | Data modyfikacji: 2022-07-11 12:00:17.
Uchwała Nr XLVII/248/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr XLVII/248/2022 z dnia 6 maja 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-07-11 11:55:04.
Uchwała Nr XLVI/247/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr XLVI/247/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-10 11:17:32 | Data modyfikacji: 2022-07-11 11:52:10.
Uchwała Nr XLVI/246/2022 w sprawie określenia
zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Miastków
Kościelny na rzecz obywateli Ukrainy, w zwiazku z
konfliktem zbroinym na terytorium tego państwa
 Uchwała Nr XLVI/246/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-10 11:13:14.
Uchwała Nr XLV/245/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Koscielny na rok 2022
 Uchwała Nr XLV/245/2022 z dnia 29 marca 202 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-10 10:27:07 | Data modyfikacji: 2022-05-10 10:27:57.
Uchwała Nr XLV/244/2022 w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku
prowadzonym przez Gminę oraz maksymalnej opłaty
za wyżywienie
 Uchwała Nr XLV/244/2022 z dnia 29 marca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-10 10:21:55.
Uchwała Nr XLV/243/2022 w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników z terenu Gminy Miastków
Kościelny biorących udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
 Uchwała Nr XLV/243/2022 z dnia 29 marca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-10 10:18:23.
Uchwała Nr XLV/242/2022 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XLIV/236/2022 Rady Gminy z dnia
25.02.2022r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu
pieniężnego dla członków OSP z terenu gminy
bioracych udział w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczytm
 Uchwała Nr XLV/242/2022 z dnia 29 marca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-10 10:15:02.
Uchwała Nr XLV/241/2022 w sprawie zmiany uchwały
Nr XLIV/235/2022 Rady Gminy z dnia 25.02.2022r. w
sprawie programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy na rok 2022
 Uchwała Nr XLV/241/2022 z dnia 29 marca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-10 10:07:13.
Uchwała Nr XLV/240/2022 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Miastków Kościelny na lata 2022-2024
 Uchwała Nr XLV/240/2022 z dnia 29 marca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-10 09:32:23 | Data modyfikacji: 2022-05-10 09:33:13.
Uchwała Nr XLIV/239/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr XLIV/239/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-10 09:24:19 | Data modyfikacji: 2022-05-10 09:25:01.
Uchwała Nr XLIV/238/2022 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Koscielny na lata 2022 - 2030
 Uchwała Nr XLIV/238/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-10 09:17:42 | Data modyfikacji: 2022-05-10 09:19:05.
Uchwała Nr XLIV/237/2022 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na
realizację Systemu Monitoringu Położniczego
 Uchwała Nr XLIV/237/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-10 09:13:10.
Uchwała Nr XLIV/236/2022 w sprawie ustalenia
wysokosci ekwawalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy
Miastków Kościelny biorących udział w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
 Uchwała Nr XLIV/236/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-10 09:09:40.
Uchwała Nr XLIV/235/2022 w sprawie programu
opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr XLIV/235/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-10 09:04:41.
Uchwała Nr XLIII/234/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr XLIII/234/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-10 08:59:18 | Data modyfikacji: 2022-05-10 09:00:16.
Uchwała Nr XLIII/233/2022 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-20230
 Uchwała Nr XLIII/233/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-10 08:55:03 | Data modyfikacji: 2022-05-10 08:56:00.
Uchwała Nr XLIII/232/2022 w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczacej wydawania zakazu noszenia
maseczek ochronnych na terenie podległych
miejscowości , stosowania kwarantann i izolacji
medycznej oraz zakazu stosowania szczepionek mRNA
 Uchwała Nr XLIII/231/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-10 08:51:08.
Uchwała Nr XLIII/231/2022 w sprawie określenia
wstępnej lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych przy drodze gminnej
 Uchwała Nr XLIII/231/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-10 08:47:34.
Uchwała Nr XLII/230/2021 w sprawie ustalenia
wydatków niewygasających z końcem 2021 roku
 Uchwała Nr XLII/230/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-01-20 09:31:28.
Uchwała Nr XLII/229/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr XLII/229/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-01-20 09:29:50.
Uchwała Nr XLII/228/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2021
 Uchwała Nr XLII/228/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-01-20 09:28:27 | Data modyfikacji: 2022-01-20 09:32:56.
Uchwała Nr XLII/227/2021 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Koscielny na lata 2021 - 2028
 Uchwała Nr XLII/227/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-01-20 09:26:33 | Data modyfikacji: 2022-01-20 09:33:43.
Uchwała Nr XLII/226/2021 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIX/144/2020 Rady Gminy Miastków
Kościelnny z dnia 26 listopada 2020 roku w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr XLII/226/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-01-20 09:25:02.
Uchwała Nr XLII/225/2021 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIX/143/2020 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 26.11.2020r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XLII/225/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-01-20 09:19:04 | Data modyfikacji: 2022-01-20 09:20:10.
Uchwała Nr XLI/224/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr XLI/224/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-12-28 14:37:29 | Data modyfikacji: 2021-12-28 14:44:41.
Uchwała Nr XLI/223/2021 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr XLI/223/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-12-28 14:35:19 | Data modyfikacji: 2021-12-28 14:43:38.
Uchwała Nr XLI/222/2021 w sprawie WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2022-2030
 Uchwała Nr XLI/222/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-12-28 14:33:21 | Data modyfikacji: 2021-12-28 14:42:11.
Uchwała Nr XLI/221/2021 w sprawie zmian w
budzecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2021
 Uchwała Nr XLI/221/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-12-28 14:13:47 | Data modyfikacji: 2021-12-28 14:40:13.
Uchwała Nr XLI/220/2021 w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2022
 Uchwała Nr XLI/220/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-12-28 14:11:53 | Data modyfikacji: 2021-12-28 14:39:13.
Uchwała Nr XLI/219/2021 w sprawie przyjęcia
planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy
Miastków Kościelny na rok 2022
 Uchwała Nr XLI/219/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-12-28 14:09:41.
Uchwała Nr XLI/218/2021 w sprawie cprzyjęcia
planu pracy Rady Gminy Miastków Kościelny na
2022 rok
 Uchwała Nr XLI/218/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-12-28 14:07:29.
Uchwała Nr XLI/217/2021 w sprawie zmiany uchwały
nr XXXVIII/198/2021 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 30 września 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w miejscowości Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XLI/217/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-12-28 14:05:53.
Uchwała Nr XL/216/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2021
 Uchwała Nr XL/216/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-30 09:25:49 | Data modyfikacji: 2021-11-30 09:27:53.
Uchwała Nr XL/215/2021 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2021 - 2028
 Uchwała Nr XL/215/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-30 09:20:20 | Data modyfikacji: 2021-11-30 09:21:34.
Uchwała Nr XL/214/2021 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2022 rok obowiązujących na
terenie gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XL/214/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-30 09:16:29.
Uchwała Nr XL/213/2021 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie gminy Miastków Kościelny na 2022 rok
 Uchwała NR XL/213/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-30 08:58:30.
Uchwała Nr XL/212/2021 w sprawie obniżenia
sredniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego na obszarze gminy miastków
Kościelny na 2022 rok
 Uchwała Nr XL/212/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-30 08:56:14.
Uchwała Nr XL/211/2021 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego
 Uchwała Nr XL/211/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-30 08:53:13.
Uchwała Nr XL/210/2021 w sprawie określenia
wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych
 Uchwała Nr XL/210/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-30 08:50:57.
uchwała Nr XL/209/2021 w sprawie rocznego
programu współpracy gminy Miastków Kościelny z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzacymi
działalność pożytku publicznego na rok 2022
 Uchwała Nr XL/209/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-30 08:47:46.
Uchwała Nr XL/208/2021 w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych
położonych w miejscowości Zasiadały
 uchwała Nr XL/208/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-30 08:43:30.
Uchwała Nr XL/207/2021 w sprawie zmiany uchwały
Nr I/5/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia
21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miastków
Kościelny
 Uchwała Nr XL/207/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-30 08:39:54.
Uchwała Nr XL/206/2021 w sprawie zmiany Uchwały
Nr IV/22/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z
dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia
wysokości diet dla radnych Rady Gminy Miastków
Kościely
 Uchwała Nr XL/206/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-30 08:36:06.
Uchwała Nr XL/205/2021 w sprawie zmiany Uchwały
nr VII/45/2019 Rady gminy Miastków Koscielny z
dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad
przyznawania diet dla sołtysów
 Uchwała Nr XL/205/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-30 08:33:00.
Uchwała Nr XXXIX/204/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2021
 Uchwała Nr XXXIX/204/2021 z dnia 25 października 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-05 12:41:43 | Data modyfikacji: 2021-11-05 12:43:06.
Uchwała Nr XXXIX/203/2021 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Kościelny na lada 2021-2028
 Uchwała Nr XXXIX/203/2021 z dnia 25 października 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-05 12:35:58 | Data modyfikacji: 2021-11-05 12:37:01.
Uchwała Nr XXXIX/202/2021 w sprawie określenia
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszacych
projektowi uchwały budżetowej
 Uchwała Nr XXXIX/202/2021 z dnia 25 października 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-05 12:33:12.
Uchwała Nr XXXIX/201/2021 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXXVIII/196/2021 Rady Gminy Miastków
KOścielny z dnia 30.09.2021r. w sprawie
określenia trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Miastków Kościelny i
szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszacych projektowi budżetu
 Uchwała Nr XXXIX/201/2021 z dnia 25 października 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-05 12:29:46.
Uchwała Nr XXXIX/200/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na najem w trybie przetargowym
nieruchomości położonej w miejscowości
Miastków Kościelny stanowiącej mienie komunalne
gminy na okres powyżej 3 lat
 Uchwała Nr XXXIX/200/2021 z dnia 25 października 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-05 12:24:39.
Uchwała Nr XXXVIII/199/2021 w sprawie zmian w
budzecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2021
 UUchwała Nr XXXVIII/199/2021 z dnia 30 września 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-05 12:16:52 | Data modyfikacji: 2021-11-05 12:18:35.
Uchwała Nr XXXVIII/198/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości położonej w
miejscowości Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXXVIII/198/2021 z dnia 30 września 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-05 12:09:43.
Uchwała Nr XXXVIII/197/2021 w sprawie nadania
nazwyulicy w Miastkowie Kościelnym
 Uchwała Nr XXXVIII/198/2021 z dnia 30 września 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-05 12:04:44.
Uchwała Nr XXXVIII/196/2021 w sprawie określenia
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny i szczegółowości
materiałow informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu
 Uchwała Nr XXXVIII/196/2021 z dnia 30 września 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-05 12:00:51.
Uchwała Nr XXXVII/195/2021 w sprawie zmian w
budzecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2021
 Uchwała Nr XXXVII/195/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-03 09:20:06 | Data modyfikacji: 2021-11-03 09:21:09.
Uchwała Nr XXXVII/194/.2021 w sprawie organizacji
wspólnej obsługi administracyjnej ,
finansowksięgowej i organizacyjnej dla jednostek
budżetowych Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXXVII/194/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-11-03 09:18:14.
Uchwała Nr XXXVI/193/2021 w sprawie zajęcia
stanowiska Rady Gminy Miastków w sprawie podjecia
działań przez Powiatowy Zarząd Dróg w
Garwolinie majacych na celu minimalizowanie
niebezpieczeństwa, które stanowią drzewa
znajdujące się w pasie dróg powiatowych w
Gminie Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXXVI/193/2021 z dnia 19 lipca 2921 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-29 11:36:20.
Uchwała Nr XXXVI/192/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXXVI/192/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-29 11:28:58 | Data modyfikacji: 2021-07-29 11:29:51.
Uchwała Nr XXXVI/191/2021 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028
 Uchwała Nr XXXVI/191/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-29 11:27:03 | Data modyfikacji: 2021-07-29 11:30:55.
Uchwała Nr XXXVI/190/2021 w sprawiezaciągnięcia
kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań
 Uchwała Nr XXXVI/190/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-29 11:24:31.
Uchwała Nr XXXV/189/2021 w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy Miastków Kościelny z tytułu
wykonania budżetu za rok 2020
 Uchwała Nr XXXV/189/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:50:41.
Uchwała Nr XXXV/188/2021 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miastków
Kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za rok 2020
 Uchwała Nr XXXV/188/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:48:53.
Uchwała Nr XXXV/187/2021 w sprawie wotum zaufania
dla Wójta Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXXV/187/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:46:20.
Uchwała Nr XXXV/186/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2021
 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:44:33.
Uchwała Nr XXXV/185/2021 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028
 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:43:14.
Uchwała Nr XXXV/184/2021 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej na rzecz Powiatu Garwolińskiego
przy realizacji zadania pn."Remont drogi
Powiatowej Nr 1334W Miastków
Kościelny-Jagodne-Prawda na odcinku
Zabruzdy-Kruszówka (gm. Miastków Kościelny)
 Uchwała Nr XXXV/184/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:41:54.
Uchwała Nr XXXV/183/2021 w sprawie zmiany
uchwały nr XXXII/167/2021 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu
Garwolińskiego przy realizacji zadania pn."Remont
drogi Powiatowej Nr 1334W Miastków
Kościelny-Jagodne-Prawda w miejscowości
Miastków Kościelny (gm. Miastlków Kościelny)
 Uchwała Nr XXXV/183/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:38:56.
Uchwała Nr XXXV/182/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w
zakresie publicznego transportu zbiorowego
 Uchwała Nr XXXV/182/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:35:19.
Uchwała Nr XXXV/181/2021 w sprawie ustalenia
średnie ceny jednostki paliwa w Gminie Miastków
Kościelny w roku szkolnym 2021/2022
 Uchwała Nr XXXV/181/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:33:39.
Uchwała Nr XXXV/180/2021 w sprawie zatwierdzenia
sprawqozdania finansowego SPZOZ w Miastkowie
Kościelnym za ro 2020
 Uchwała Nr XXXV/180/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:29:42.
Uchwała Nr XXXIV/179/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:25:58.
Uchwała Nr XXXIV/178/2021 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028
 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:24:23.
Uchwała Nr XXXIV/177/2021 w sprawie zatwierdzenia
do realizacji projektu pt. "Zerówka -równy start
dla WSZYSTKICH!"
 Uchwała Nr XXXIV/177/2021 z dnia 31 maja 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:22:39.
Uchwała Nr XXXIV/176/2021 w sprawie zatwierdzenia
do realizacxji projektu pt."WSZYSTKIE dzieci nasze
są!"
 Uchwała Nr XXXIV/175/2021 z dnia 31 maja 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:20:45.
Uchwała Nr XXXIV/175/2021 w sprawie zmiany
uchwały Nr Nr XXXIII/172/2021 Rady Gminy
Miastków Kościelny z dnia 26 marca 2021 roku w
sprawie wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części na terenie Gminy Miastków Kościelny
oraz określenia wzoru wniosku o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie działalności
 Uchwała Nr XXXIV/175/2021 z dnia 31 maja 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:18:58.
Uchwała Nr XXXIII/174/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2021
 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-20 12:21:48.
Uchwała Nr XXXIII/173/2021 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028
 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-20 12:20:15.
Uchwała Nr XXXIII/172/2021w sprawie wymagań
jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części na terenie Gminy Miastków Kościelny
oraz określenia wzoru wniosku o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie działalności
 Uchwała Nr XXXIII/172/2021 z dnia 26 marca 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-20 12:18:37.
Uchwała Nr XXXIII/171/2021 w sprawie ustanowienia
pomnika przyrody
 Uchwała Nr XXXIII/171/2021 z dnia 26 marca 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-20 12:16:12.
Uchwała Nr XXXIII/170/2021 w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie
przeprowadzenia referendumn ludowego
 Uchwała Nr XXXIII/170/2021 z dnia 26 marca 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-20 12:13:58.
Uchwała Nr XXXII/169/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2021
 Uchwała Nr XXXII/169/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-11 12:01:39 | Data modyfikacji: 2021-03-11 12:02:22.
Uchwała Nr XXXII/168/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na rzecz Gminy miastków
Kościelny działek położonych w miejscowości
Glinki z przeznaczeniem pod drogę gminną
 Uchwała Nr XXXII/168/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-11 11:57:30.
Uchwała Nr XXXII/167/2021 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej na rzecz Powiatu Garwolińskiego
przy realizacji zadania pn. "Remont drogi
powiatowej Nr 1334W Miastków
Kościelny-Jagodne-Prawda w miejscowości
Miastków Kościelny (gm. Miastkow Kościelny)
 Uchwała Nr XXXII/167/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-11 11:54:23.
Uchwała Nr XXXII/166/2021 w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczacej wykonania przyłącza
wodociągowego do domu jednorodzinnego
położonego w miejscowości Stary Miastków
 Uchwała Nr XXXII/166/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-11 11:50:14.
Uchwała Nr XXXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej rozpoczęcia planowanych przez
Rząd RP masowych szczepień przeciwko SARS-CoV-2
 Uchwała Nr XXX/165/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-11 11:34:39.
Uchwała Nr XXXI/164/2021 w sprawie programu
opieki nad zwirzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwirząt na terenie
Gminy Miastków Kościelny na rok 2021
 Uchwała Nr XXX/164/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-11 11:31:26.
Uchwała Nr XXXI/163/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2021
 Uchwała Nr XXXI/163/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-11 09:47:49 | Data modyfikacji: 2021-02-11 09:48:46.
Uchwała Nr XXXI/162/2021 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028
 Uchwała Nr XXXI/162/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-11 09:43:58 | Data modyfikacji: 2021-02-11 09:44:35.
Uchwała Nr XXXI/161/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w
zakresie publicznego transportu zbiorowego na
okres od 1 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021 roku
 Uchwała Nr XXXI/161/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-11 09:35:41.
Uchwała Nr XXX/160/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2020
 Uchwała Nr XXX/160/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-08 09:12:18 | Data modyfikacji: 2021-02-08 09:13:07.
XXX/159/2020 w sprawie WPF gminy Miastków
Kościelny
 Uchwała Nr XXX/159/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-08 09:05:33 | Data modyfikacji: 2021-02-08 09:06:38.
Uchwała Nr XXX/158/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2021
 Uchwała Nr XXX/158/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-08 09:01:00.
Uchwała Nr XXX/157/2020 w sprawie zmiany WPF
gminy Miastków Koścelny na lata 2021-2028
 Uchwała Nr XXX/157/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-08 08:56:00 | Data modyfikacji: 2021-02-08 08:56:36.
Uchwała Nr XXX/156/2020 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2021
 Uchwała Nr XXX/156/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-08 08:49:45 | Data modyfikacji: 2021-02-08 08:51:01.
Uchwała Nr XXX/155/2020 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na
lata 2021-2028
 Uchwała Nr XXX/155/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-08 08:42:10 | Data modyfikacji: 2021-02-08 08:42:56.
Uchwała Nr XXX/154/2021 w sprawie zbycia
nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Zasiadały
 Uchwała Nr XXX/154/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-08 08:34:30.
Uchwała Nr XXX/153/2020 w sprawie zatwierdzenia
planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy
Miastków Kościelny na rok 2021
 Uchwała Nr XXX/153/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 14:10:52.
Uchwała Nr XXX/152/2020 w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Gmny Miastków Kościelny na rok
2021
 Uchwała Nr XXX/152/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 14:07:09.
Uchwała Nr XXX/151/2020 w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Orzeciwdziałania Narkomani na
rok 2021
 Uchwała Nr XXX/151/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 12:04:15.
Uchwała Nr XXX/150/2020 w sprawie rocznego
programu współpracy gminy Miastkow Kościelny z
organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami
prowadzacymi działalność pozytku publicznego na
rok 2021
 Uchwała Nr XXX/150/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 12:00:06.
Uchwała Nr XXX/149/2020 w sprawie obszaru i
granic aglomeracji Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXX/149/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:55:32 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:56:23.
Uchwała Nr XXIX/148/2020 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miastków
Kościelny na rok szkolny 2020/2021
 Uchwała Nr XXIX/148/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:45:46.
Uchwała Nr XXIX/147/2020 w sprawie ustalenia
oplaty za pobyt, dodatkowej opłaty za wydłużony
wymiar opieki powyżej 10 godzin oraz
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w
Publicznym Żłobku w Miastkowie Kościelnym
 Uchwała Nr XXIX/147/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:29:48.
Uchwała Nr XXIX/146/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2020
 Uchwała Nr XXIX/146/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:24:04 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:24:51.
Uchwała Nr XXIX/145/2020 w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości na terenie
gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXIX/145/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:12:13 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:12:59.
Uchwała Nr XXIX/144/2020 w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usłu w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych opadów w zamian za uiszczonbą przez
właścicielna nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr XXIX/144/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:07:40.
Uchwała Nr XXIX/143/2020 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXIX/143/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:03:24 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:16:08.
Uchwała Nr XXIX/142/2020 w sprawie wyboru metoty
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty
 Uchwała Nr XXIX/142/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 10:59:14.
Uchwała Nr XXIX/141/2020 w sprawie określenia
wysokości podatku od środków transportowych na
2021 roku obowiązujących na terenie gminy
Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXIX/141/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 10:56:48.
Uchwała Nr XXIX/140/2020 w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy
Miastków Kościelny na 2021 rok
 Uchwała Nr XXIX/140/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 10:52:58.
Uchwała Nr XXIX/139/2020 w sprawie obniżenia
sredniej ceny skupuy zyta dla celów wymiaru
podatku rolnego na obszarze gminy Miastków
Kościelny na 2021 rok
 Uchwała Nr XXIX/139/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 10:50:15.
Uchwała XXVIII/138/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2020
 Uchwała Nr XXVIII/138/2020 z dnia 29 października 2020r.

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 10:39:48 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:16:59.
Uchwała Nr XXVIII/136/2020 w sprawie wyboru
metoty ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
 Uchwała Nr XXVIII/136/2020 z dnia 29 października 2020r.

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 09:55:08.
Uchwała Nr XXVIII/137/2020 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na
lata 2020-2028
 Uchwała Nr XXVIII/137/2020 z dnia 29 października 2020r.

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 09:53:41 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:18:00.
Uchwała Nr XXVIII/135/2020 w sprawie zmiany
uchwały Nr XLII/242/2018 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zadad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXVIII/135/2020 z dnia 29 października 2020r.

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-03 09:38:30.
Uchwała Nr XXVIII/134/2020 w sprawie rozpatrzenia
petycji przeciw inwestycji budowy fermy drobiu w
miejscowości Zwola
 Uchwała Nr XXVIII/134/2020 z dnia 29 października 2020r.

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-25 11:11:51.
Uchwała Nr XXVII/133/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2020
 Uchwała Nr XXVII/133/2020 z dnia 24 września 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-05 14:17:41 | Data modyfikacji: 2020-10-05 14:18:15.
Uchwała Nr XXVII/132/2020 w sprawie WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2020-2028
 Uchwała Nr XXVII/132/2020 z dnia 24 września 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-05 14:13:14.
Uchwała Nr XXVII/131/2020 w sprawie nadania nazwy
ulicy w Miastkowie Kościelnym
 Uchwała Nr XXVII/131/2020 z dnia 24 września 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-05 14:03:04.
Uchwała Nr XXVII/130/2020 w sprawie trybu i
sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania
 Uchwała Nr XXVII/130/2020 z dnia 24 września 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-05 13:57:12.
Uchwała Nr XXVII/129/2020 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XIV/63/2011 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie
trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 Uchwała Nr XXVII/129/2020 z dnia 24 września 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-05 13:52:28.
Uchwała Nr XXVII/128/2020 w sprawie rozpatrzenia
petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
 Uchwała Nr XXVII/128/2020 z dnia 24 września 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-05 13:45:07.
Uchwała Nr XXVI/127/2020 w sprawie nadawania
tytułu "Zasłużony dla Gminy Miastków
Kościelny"
 Uchwała Nr XXVI/127/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-05 13:40:26.
Uchwała Nr XXVI/126/2020 w sprawie zmianw
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2020
 Uchwała Nr XXVI/126/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-05 13:33:13 | Data modyfikacji: 2020-10-05 13:33:58.
Uchwała Nr XXV/125/2020 w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy Miastków Kościelny z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok
 Uchwała Nr XXV/125/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-05 13:25:59.
Uchwała Nr XXV/124/2020 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miastków
Kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2019 rok
 Uchwała Nr XXV/124/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-05 13:22:34.
Uchwała Nr XXV/123/2020 w sprawie wotum zaufania
dla Wójta Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXV/123/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-05 13:18:25.
Uchwała Nr XXV/122/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2020
 Uchwała Nr XXV/122/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-05 10:24:46 | Data modyfikacji: 2020-10-05 10:25:38.
Uchwała Nr XXV/121/2020 w sprawie WPF gminy
Miastków Kościelny na lata 2020-2028
 Uchwała Nr XXV/121/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-05 09:27:38.
Uchwała Nr XXV/120/2020 w sprawie ustanowienia
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXV/120/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-05 09:19:49.
Uchwała Nr XXV/119/2020 w sprawie przyjęcia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXV/119/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-05 09:14:43.
Uchwała Nr XXV/118/2020 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego SPZOZ w Miastkowie
Kościelnym za 2019 rok
 Uchwała Nr XXV/118/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-02 14:46:57.
Uchwała Nr XXIV/117/2020 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegtania ich bezdomności na terenie gminy
Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXIV/117/2020 z dnia 26 maja 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-02 14:42:03.
Uchwała Nr XXIV/116/2020 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XVIII/88/2019 Rady Gmny Miastków
Kościelny z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w WFOiGW w Warszawie na
zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja
oświetlenia ulicznego w miejscowości Miastków
Kościelny"
 Uchwała Nr XXIV/116/2020 z dnia 26 maja 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-02 14:38:06.
Uchwała Nr XXIV/115/2020 w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy Miastków do złozenia wniosku o
zwiększenie dofinansowania projektu pn."Rozbudowa
gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowosci
Miastków kościelny"
 Uchwała Nr XXIV/115/2020 z dnia 26 maja 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-02 14:32:58.
Uchwała Nr XXIV/114/2020 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym do
prowadzenia postępowania i wydawania decyzji
administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastków
Kościelny
 Uchwała Nr XXIV/114/2020 z dnia 26 maja 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-02 14:23:56.
Uchwała Nr XXIV/113/2020 w sprawie ustanowienia
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXIV/113/2020 z dnia 26 maja 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-02 14:19:15.
Uchwała Nr XXIV/112/2020 w sprawie przyjęcia
"Gminnej Strategii Rozwiązywania Problmów
Społecznych na lata 2020-2029
 Uchwała Nr XXIV/112/2020 z dnia 26 maja 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-02 14:12:40 | Data modyfikacji: 2020-10-02 14:13:32.
Uchwała Nr XXIV/111/2020 w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrzynych i
Administracji za pośrednictwem Wojewody
Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Miastków (osoda)
 Uchwała Nr XXIV/111/2020 z dnia 26 maja 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-02 11:57:02.
Uchwała Nr XXIV/110/2020 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego
 Uchwała Nr XXIV/110/2020 z dnia 26 maja 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-02 11:47:50.
Uchwała Nr XXIV/109/2020 w sprawie WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2020-2028
 Uchwała Nr XXIV/109/2020 z dnia 26 maja 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-02 11:44:02.
Uchwała Nr XXIV/108/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2020
 Uchwała Nr XXIV/108/2020 z dnia 26 maja 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-02 11:19:17.
Uchwała Nr XXIII/107/2020 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania ich bezdomości na terenie Gminy
Miastków Kościelny na rok 2020
 Uchwała Nr XXIII/107/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-02 09:44:55.
Uchwała Nr XXIII/106/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2020
 Uchwała Nr XXIII/106/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-10-02 09:38:48.
Uchwała Nr XXII/105/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2020 rok
 Uchwała Nr XXI/105/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-04-01 10:54:07.
Uchwała Nr XXI/104/2020 w sprawie przyjęcia
projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie
Gminy Miastków Koscielny i przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu
 Uchwała Nr XXI/104/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-04-01 10:34:54.
Uchwała Nr XXI/103/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian do Uchwały Nr XX/100/2004 Rady Gminy
Miastków Kościelny z dnia 21 grudnia 2004 roku w
sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych
 Uchwała Nr XXI/103/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-04-01 10:19:05.
Uchwała Nr XXI/102/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2020 rok
 Uchwała Nr XXI/102/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-04-01 10:13:53.
Uchwała Nr XX/100/2019 w sprawie wyrazenia zgody
na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na rok 2020
 Uchwała Nr XX/10/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-01-16 13:11:09.
Uchwała Nr XX/99/2019 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 Uchwała Nr XX/99/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-01-16 13:06:50.
Uchwała Nr XIX/98/2019 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020
 Uchwała Nr XIX/98/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:40:57.
Uchwała Nr XIX/97/2019 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Miastkow
Koscielny na 2020 rok
 Uchwała Nr XIX/97/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:38:10.
Uchwała Nr XIX/96/2019 w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Gminy Miastkow Koscielny na 2020 rok
 Uchwała Nr XIX/96/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:22:57.
Uchwała Nr XIX/95/2019 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2020
 Uchwała Nr XIX/95/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 12:11:14 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XIX/94/2019 w sprawie WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2020-2028
 Uchwała Nr XIX/94/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 12:02:32.
Uchwała Nr XIX/93/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 Uchwała Nr XVIII/93/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:57:33.
Uchwała Nr XVIII/92/2019 w sprawie zatwierdzenia
do realizacji projektu pt."Rozwijaj kompetencje z
myślą o przyszłości!"
 Uchwała Nr XVIII/92/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:53:28.
Uchwała Nr XVII/91/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 Uchwała Nr XVII/91/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:48:46.
Uchwała Nr XVII/90/2019 w sprawie rozpatrzenia
petycji
 Uchwała Nr XVII/90/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:43:41.
Uchwała Nr XVII/89/2019 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miastków
Kościelny
 Uchwała Nr XVII/89/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:40:25.
Uchwała Nr XVII/88/2019 w sprawie zaciagnięciua
pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie
inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja oświetlenia
ulicznego w miejscowosci Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XVII/88/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:37:58.
Uchwała Nr XVII/87/2019 w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Miastków Koscielny
 Uchwała Nr XVII/87/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:34:52.
Uchwała Nr XVII/86/2019 w sprawie Rocznego
programu współpracy Gminy Miastków Koscielny z
organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami o
których mowa w art. 3 ust. 34 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
 Uchwała Nr XVII/86/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:30:57.
Uchwała Nr XVII/85/2019 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie
zbycia nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XVII/85/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:26:47.
Uchwała Nr XVII/84/2019 w sprawie obniżenia ceny
skupu zyta dla celów wymiaru popdatku rolnego na
obszarze gminy Miastków Kościelny na 2020 rok
 Uchwała Nr XVII/84/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:23:04.
Uchwała Nr XVII/83/2019 w sprawie określenia
wysokosci stawek podatku od środków
transportowych na 2020 rok
 Uchwała Nr XVII/83/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:51:59.
Uchwała Nr XVII/82/2019 w sprawie okreslenia
wysokości stawek podatku od nieruchomosci na
terenie gminy Miastków koscielny na rok 2020
 Uchwała Nr XVII/82/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:47:49.
Uchwała Nr XVII/81/2019 w sprawie ustalenia zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w osrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych
 Uchwała Nr XVII/81/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:42:32.
Uchwała Nr XVII/80/2019 w sprawie uchwalenia
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Uchwała Nr XVII/80/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:38:15.
Uchwala Nr XVI/79/2019 w sprawie wyrażenia zgody
na regulację i zamianę nieruchomości pomiedzy
Gminą Miastków Koscielny a Gminną
Spółdzielnię SCH w Miastkowie Kościelnym
 Uchwała Nr XVI/79/2019 z dnia 29 października 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:33:46.
Uchwała Nr XVI/78/2019 w sprawie uchylenia
uchwaly Nr XIII/66/2019 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 23 sierpnia 2019 roku
 Uchwała Nr XVI/78/2019 z dnia 29 października 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:30:19.
Uchwała Nr XVI/77/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 Uchwała Nr XVI/77/2019 z dnia 29 października 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:26:22.
Uchwała Nr XV/76/2019 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny na 2019 rok
 Uchwała Nr XV/76/2019 z dnia 9 października 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:49:03.
Uchwała Nr XV/75/2019 w sprawie WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2019-2028
 Uchwała Nr XV/75/2019 z dnia 9 października 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:43:15 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:47:32.
Uchwała Nr XIV/74/2019 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Koscielny na 2019 rok
 Uchwała Nr XIV/74/2019 z dnia 12 września 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:37:15.
Uchwała Nr XIV/73/2019 w sprawie uchylenia
uchwaly Nr XIII/63/2019 Rady Gminy Miastkow
Koscielny z dnia 23 sierpnia 2019 roku
 Uchwała Nr XIV/73/2019 z dnia 12 września 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:30:00.
Uchwała Nr XIV/72/2019 w sprawie zatwierdzenia do
realizacji projektu pn. Dostosowanie gminnego
przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnosciami.
 Uchwała Nr XIV/72/2019 z dnia 12 września 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:26:58.
Uchwała Nr XIII/71/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 Uchwała Nr XIII/71/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:23:22.
Uchwała Nr XIII/70/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w
zakresie publicznego transportu zbiorowego
 Uchwała Nr XIII/70/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:20:26.
Uchwała Nr XIII/69/2019 w sprawie zbycia
nieruchomosci polożonej w miejscowości Miastków
Kościelny
 Uchwała Nr XIII/69/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:16:36 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:17:46.
Uchwała Nr XIII/67/2019 w sprawie WPF Gminy
Miastków koscielny na lata 2019-2028
 Uchwała Nr XIII/67/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:11:58 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr XIII/66/2019 w sprawie wyrazenia zgody
na regulację i zamianę nieruchomości pomiędzy
Gminą Miastków Koscielny a GS "SCH" w Miastkowie
Koscielnym
 Uchwała Nr XIII/66/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:08:12.
Uchwała Nr XIII/65/2019 w sprawiezmiany uchwały
Nr XXXIII/143/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zasad obniżania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych
przez Gminę Miastków Kościelny oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów
i logopedów oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli realizujących zajęcia o różnym
tygodniowym wymiarze godzin zajęcia o różnym
tygodniowym wymiarze godzin.
 Uchwała Nr XIII/65/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 12:31:11.
Uchwała Nr XIII/64/2019 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków
Koscielny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie
Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
 Uchwała Nr XIII/64/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 12:27:01.
Uchwala Nr XIII/63/2019 w sprawie wyrazenia zgody
na użyczenie nieruchomosci polożonej w
miejscowosci Brzegi Gmina Miastków Kościelny
stanowiacej mienie komunalne gminy na okres
powyżej 3 lat
 Uchwała Nr XIII/63/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 rok

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 12:24:00.
Uchwała Nr XII/62/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 Uchwała Nr XII/62/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 12:20:14.
Uchwała Nr XI/61/2019 w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Miastków Koscielny z tytułu
wykonania budzetu za 2018 rok
 Uchwała Nr XI/61/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-11 09:37:13.
Uchwała Nr XI/60/2019 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miastków
Koscielny wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budzetu za 2018 rok
 Uchwała Nr XI/60/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-11 09:30:07.
Uchwała Nr XI/59/2019 w sprawie wotum zaufania
dla Wójta
 Uchwała Nr XI/59/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-11 09:10:52.
Uchwała Nr XI/58/2019 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 Uchwała Nr XI/58/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-10 11:47:45.
Uchwała Nr XI/57/2019 w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę oraz okrelenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 wrzesnia 2019 roku
 Uchwała Nr XI/57/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-10 11:36:16.
Uchwała Nr XI/56/2019 w sprawie powołania
Zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na
ławników na kadencję 2020-2023
 Uchwała Nr XI/56/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-10 11:20:46.
Uchwała Nr XI/55/2019 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego SPZOZ w Miastkowie
Kościelnym za 2018 rok
 Uchwała Nr XI/55/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-10 11:17:09.
Ucyhwała Nr X/54/2019 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastkow Koscielny na r4ok 2019
 Uchwala Nr X/54/2019 z dnia 28 maja 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:23:07.
Uchwała Nr X/53/2019 w sprawie utwoerzenia
gminnej jednostki organizacyjnej - Stołówka
Gminna w Miastkowie Koscielnym i nadania jej
statutu
 Uchwala Nr X/53/2019 z dnia 28 maja 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:18:44.
Uchwała Nr X/52/2019 w sprawie zmiany imienia
Publicznej Szkoly Podstawowej w Miastkowie
Kościelnym
 Uchwala Nr X/52/2019 z dnia 28 maja 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:09:32.
Uchwała Nr IX/51/2019 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastkow Kościelny na rok 2019
 Uchwała Nr IX/51/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:35:42.
Uchwała Nr IX/50/2019 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/6/2018 bRady Gminy Miastków Koscielny z
dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie składów
osobowych stalych komisji Rady Gminy Miastków
Koscielny
 Uchwała Nr IX/50/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:29:02.
Uchwała Nr IX/49/2019 w sprawie przyjecia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ściekow obowiazujący na terenie Gminy Miastków
Koscielny i przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu
 Uchwała Nr IX/49/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:23:00.
Uchwała Nr VIII/46/2019 w sprawie WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2019-2025
 Uchwala Nr VIII/46/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:16:14.
Uchwała Nr IX/48/2019 w sprawie przekształcenia
Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym
i zmiany aktu zalożycielskiego tego przedszkola
 Uchwała Nr IX/48/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:11:18.
Uchwała Nr VIII/47/2019 w sprawioe zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 Uchwała Nr VIII/47/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 10:31:30.
Uchwala Nr VII/45/2019 w sprawie ustalenia zasad
przyznawania diet dla sołtysów
 Uchwała Nr VII/45/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:50:27.
Uchwała Nr VII/44/2019 w sprawioe zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 Uchwała Nr VII/44/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:47:29.
Uchwala Nr VII/43/2019 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na
lata 2019-2025
 Uchwała Nr VII/43/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:38:02.
Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2019-2021
 Uchwała Nr VII/42/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:33:58.
Uchwała Nr VII/41/2019 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie
Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku
 Uchwała Nr VII/41/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:30:38.
Uchwała Nr VI/40/2019 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/6/2018 Rady Gminy Miastków koscielny z dnia
7 grudnia 2018 roku w sprawie składów osobowych
staych komisji Rady Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr VI/40/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:24:27.
Uchwała Nr VI/39/2019 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomani na rok 2019
 Uchwała Nr VI/39/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:21:23.
Uchwała Nr VI/38/2019 w sprawie zamiaru
przekształcenia Publicznego Przedszkola w
Miastkowie Kościelnym polegajacego na zmianie
siedziby
 Uchwała Nr VI/38/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:17:57.
Uchwała Nr VI/37/2019 w sprawie zaciągniecia
kredytu
 Uchwała Nr VI/37/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:14:49.
Uchwała Nr VI/36/2019 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w WFOŚ o GW w Warszawoe na zadanie
inwestycyjne pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłaczami w Gminie
Mi9astków Kocielny
 Uchwała Nr VI/36/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-04-26 08:52:38.
Uchwała Nr VI/35/2019 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny na rok 2019
 Uchwała Nr VI/35/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-04-26 08:48:13.
Uchwała Nr VI/34/2019 w sprawie WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2019-2025
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:07:04.
Uchwała Nr VI/33/2019 w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku
 Uchwała Nr VI/33/2019 z dnia 26 lutego 2019

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 12:51:30.
Uchwala Nr V/32/2019 w sprawie przyjęcia projektu
Regulaminu dostraczania wody i odprowadzania
ścieków obowiazujący na terenie Gminy
Miastków Kościelny i przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu
 Uchwała Nr V/32/2019 z dni9a 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 12:33:19 | Data modyfikacji: 2019-03-22 12:34:12.
Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/6/2018 Rady Gminy Miastków Koscielny z
dnia 7.12.2018r. w sprawie składów osobowuych
stałych komisji Rady Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr V/31/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 12:27:30.
Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Koscielny na 2019 rok
 Uchwała Nr V/30/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 12:15:35 | Data modyfikacji: 2019-03-22 12:18:06.
Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie WPF Gminy Miastkow
kościelny na lata 2019-2025
 Uchwała Nr V/29/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 11:52:10 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie wyrazenia zgody
na najem w trybie przetargowym nieruchomosci
położonej w miejscowości Miastków Kościelny
stanowiącej mienie komunalne gminy na okres
powyżej 3 latr
 Uchwała Nr V/28/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 11:46:14.
Uchwala Nr V/27/2019 w sprawie wyrazenia zgody na
zawarcie koljnej umowy dzierżawy z dotychczasowym
wydzierżawiającym na czas określony
 Uchwała Nr V/27/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 11:41:54.
Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie uchwalenia
statutów sołectw Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr V/26/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 11:28:05.
Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie przyjęcia planów
pracy stałych komisji Rady Gminy Miastków
Kościelny na 2019 rok
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-02-12 12:16:12.
Uchwała Nr V/24/2019 w sprawie przyjęcia planu
pracy rady Gminy Miastków Kościelny na 2019 rok
 Uchwała Nr V/24/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-02-12 12:13:01.
Uchwała Nr IV/23/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2019
 Uchwała Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:27:36.
Uchwała Nr IV/22/2018 w sprawie ustalenia
wysokosci diet dla radnych Rady Gminy Miastków
Kościelny
 Uchwała Nr IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:21:36.
Uchwała Nr IV/21/2018 w sprawie przyjęcia
"Programu ochrony środowiska dla Gminy
Miastków Kościelny na lata 2018-2022 wraz z
prognozą oddzialywania na srodowisko "Programu
ochrony środowiska "
 Uchwała Nr IV/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:18:51.
Uchwała Nr IV/20/2018 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniajacego do
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej
w formie zasiłku celowego na zakup posiłku
iżywności dla osób objetych wieloletnim
programem rządowym :Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023
 Uchwała Nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:15:30.
Uchwała Nr IV/19/2018 w sprawie okreslenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci protuktów żywnosciowych dla osób
objętrych wieloletnim rzadowym programem
"Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 Uchwała Nr IV/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:09:45.
Uchwała Nr IV/18/2018 w sprawie ustanowienia
wieloletniego rzadowego programu "Posołek w
szkole i w domu " na lata 2019-2023
 Uchwała Nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:06:10.
Uchwała Nr IV/17/2018 w sprawie uchylenia
uchwaly Nr XLIII/246/2018 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 28.09.2018r. w sprawie
udzielenia dotacji celowej dla SPZOZ w
Garwolinie
 Uchwała Nr IV/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:02:57.
Uchwała Nr IV/16/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 Uchwała Nr IV/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 13:50:29 | Data modyfikacji: 2019-01-11 13:50:59.
Uchwała Nr IV/15/2018 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków
Kościelny na lata 2018-2023
 Uchwała Nr IV/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 13:10:55 | Data modyfikacji: 2019-01-11 13:11:18.
Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 13:00:25.
Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie utwrzenia
jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek
w Miastkowie Koscielnym i ustalenia Statutu
Żłobka
 Uchwała Nr III/13/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:56:18.
Uchwała Nr III/12/2018 w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w
sprawie zaopiniowania projektów nowych statutów
jednostek pomocniczych Gminy Miastków
Kościelny
 Uchwała Nr III/12/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:53:50.
Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na
lata 2019-2024
 Uchwała Nr III/11/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:26:08 | Data modyfikacji: 2019-01-09 13:26:44.
Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie uchwalenia
budzetu gminy Miastkow Koscielny na rok 2019
 Uchwała Nr III/10/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:12:10 | Data modyfikacji: 2019-01-09 13:13:09.
uchwała Nr III/9/2018 w sprawie ustalenia
wysokoci diet dla radnych Rady Gminy Miastków
Kościelny
 Uchwała Nr III/9/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:02:08.
Uchwała Nr III/8/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 Uchwała Nr III/8/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:17:22 | Data modyfikacji: 2019-01-09 12:21:55.
Uchwała Nr III/7/2018 w sprawie wyboru metody
ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty
 Uchwała Nr III/7/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:06:18.
Uchwala Nr II/6/2018 w sprawie składów
osobowych stałych komisji Rady Gminy Miastków
Koscielny
 Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 7 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:31:58.
Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miastków
Kościelny
 Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-12-06 13:08:17.
Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-12-06 13:03:18 | Data modyfikacji: 2018-12-06 13:04:06.
Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego oraz
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
 Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:57:17.
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Miastków
Kościelny
 Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:52:06.
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru
Przewodniczacego Rady Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:49:26.
Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:49:26
Opublikowane przez: