Uchwała Nr 3.e./13/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
sprawie wydania opinii o przedlożonym przez
Wójta Gminy Miastków Kościelny o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022

 Uchwała Nr 3.e./13/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-05-29 11:09:50 | Data modyfikacji: 2023-05-29 14:25:49.
Uchwała Nr 3.f.1./28/2023 Składu Orzekajacego
Regionalonej Izby Obrachunkowej w warszawie w
sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Miastków Kościelny , dotyczacym
absolutorium dla Wójta Gminy Miastków Kościelny
za rok 2022

Wniosek Komisji Rewizyjnej

 Uchwała Nr 3.f.1./28/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-05-29 11:06:34 | Data modyfikacji: 2023-05-29 14:26:10.
Uchwała Nr 3.h./116/2022 Składu Orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na
lata 2023-2031
 Uchwała Nr 3.h./116/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-12-02 08:29:10.
Uchwała Nr 3.c./120/2022 Składu Orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały
budżetowej Gminy Miastków Kościelny na rok
2023 oraz możliwości sfinansowania
przewidzianego w nim deficytu budżetowego
 Uchwała Nr 3.c./120/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-12-02 08:26:03.
Uchwała Nr 3.e./92/2022 Składu Orzekającego RIO
w Warszawie w sprawie wydania opinii o
przedłozonym przez Wójta Gminy Miastków
Koscielny o sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2021 rok
 Uchwała Nr 3.e./92/2022 Składu Orzekającego RIO z dnia 15 kwietnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-04-22 13:31:01.
Uchwała Nr 3.h./195/2021 Składu Orzekającego
RIO w Warszawie w sprawie opinii o projekcie
uchwały WPF Gminy Miastków Kościelny na lata
2022-2030
 Uchwała Nr 3.h./195/2021 Składu Orzekającego RIO z dnia 9 grudnia 2021r.

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-12-09 13:04:28.
Uchwała Nr 3.c./197/2021 Składu Orzekającego
RIO w Warszawie w sprawie wyrażenia opinii o
projekcie uchwały budżetowej Gminy Miastków
Kościelny na rok 2022 oraz możliwości
sfinansowania przewidzianego w nim deficytu
budżetowego
 Uchwała Nr 3.c./197/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 9 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-12-09 12:59:25.
Uchwała Nr 3.d./110/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
8 września 2021r. w sprawie wydania opinii o
przedłozonej przez Wójta Gminy Miastków
Kościelny informacji o przebiegu wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2021r.
 Uchwała Nr 3.d./110/2021 z dnia 8 września 2021r.

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-09-14 11:27:20 | Data modyfikacji: 2021-10-05 09:00:12.
Uchwała Nr 3.e./88/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrchunkowej w Warszawie w
sprawie wydania opinii o przedłożonym przez
Wójta Gminy Miastków Kościoelny o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2020 rok
 Uchwała Nr 3.e./88/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-21 08:11:23.
Uchwała Nr Si.394.2020 Składu Orzekającego RIO
w Warszawie w sprawie opnii o projekcie uchwały
WPF gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028
 Uchwała Nr Si.394.2020 z dnia 1 grudnia 2020r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-12-04 14:13:17.
Uchwała Nr Si.395.2020 Składu Orzekajacego RIO
w Warszawie w sprawie wyrazenia opinii o
projeklcie uchwały budżetowej Gminy Miastków
Kościelny na rok 2021 oraz możliwości
sfinansowania przewidzianego w nim deficytu
budżetowego
  Uchwała Nr Si.395.2020 z dnia 1 grudnia 2020r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-12-04 13:52:22.
Uchwała Nr Si.426.2019 Skladu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszaqwie z
dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia
opnii o projekcie uchwały budzetowej Gminy
Miastkow kościelny na rok 2020 o raz moliwości
sfinansowania przewidzianego w nim deficytu
budzetowego
 Uchwała Nr Si.426.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-19 13:03:55.
Uchwała Nr Si.425.2019 Skladu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszaqwie z
dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o
projekcie uchwały WPF Gminy Miastkow kościelny
na lata 2020-2028
 Uchwała Nr Si.425.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-19 12:57:01.
Uchwała Nr Si.144.2019 Składu Orzekazjacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Miastków Kościelny sprawozdaniu z wykonania
budzetu za 2018 rok
 Uchwała Nr Si.144.2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-17 11:07:36.
Uchwala Nr Si.468.2018 Składu Orzekazjacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
sprawie wyrazenia opinii o projekcie uchwały
budzetowej Gminy Miastków kościelny na rok
2019 oraz możliwości sfinansowania
przewidzianego w nim deficytu budżetowego
 Uchwała Nr Si.468.2018 z dnia 29 listopada 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-17 11:03:05.
Uchwała Nr Si.467.2018 Dkladu Orzekajcego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29.11.2018r. w sprawie opinii i projekcie
uchway Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miastków koscielny na lata 2019-2025
 Uchwała Nr Si.467.2018 z dnia 29 listopada 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-12-04 14:02:57.
Uchwala Nr 8.125.2018 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie w sprawie orzeczenia o
nieważnoci Uchway Nr XXXXVII/221/2018 Rady Gminy
Miastków Kościelny z dnia 27 marca 2018 roku w
sprawie udzielewnia pomocy finansowej Komendzie
Wojewódfzkiej Policji z siedzbą w Radomiu
 Uchwała Nr 8.125.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 12:14:40.
Uchwala Nr Si.77.2018 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w warszawie z dnia 15 stycznia 2018
roku w sprawie opinii o prawidłowosci planowanej
kwoty dugu Gminy Miastków Kościelny
przedstawionej w WPF na lata 2018-2023
 Uchwała Nr Si. 77.2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-01-18 13:55:26.
Uchwala Nr Si.76.2018 Składu Orzekajcego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia
15 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania planowanego deficytu
określonego w uchwale budzetowej Gminy Miastków
Kościelnej na rok 2018
 Uchwała Nr Si. 76.2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-01-18 13:51:44.
Uchwała Nr Si.147.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
6.04.2017r. w sprawie wydania opinii o
przedłozonym przez Wójta Gminy Miastków
Kościelny sprawozdania z wykonania budzetu za
2016 rok
 Uchwała RIO z dnia 06 kwietnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-07-07 13:26:16.
Uchwała Nr Si.86.2017 Skladu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
25.01.2017r. w sprawie opinii o prawidłowosci
planowanej kwoty długu Gminy Miastków
Kościelny, przedstawionej w WPF na lata 2017-2022
 Uchwała RIO z dnia 25 stycznia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-07-07 13:22:15.
Uchwała Nr Si.132.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14.04.2016 r. w sprawie wydania opinii o
przedlożonym przez Wójta Gminy Miastków
Kościelny sprawozdania z wykonania budżetu za
2015 rok
 Uchwała RIO z dnia 14 kwietnia 2016 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-07-07 13:17:58.
Uchwała Nr Si.139.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14.04.2015r. w sprawie wydania opinii o
przedłożonym przez Wojta Gminy Miastklów
Koscielny sprawizdaniu z wykonania budzetu za 2014
rok
 Uchwała RIO z dnia 14 kwietnia 2015 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-07-07 13:12:28.
Data wprowadzenia: 2017-07-07 13:12:28
Opublikowane przez: