Zarzadzenie Nr 1/2012 w sprawiwe Regulaminu
Organizacyjnego Urzedu Gminy Miastków Koscielny
 Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 9 stycznia 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-03-29 13:43:26.
Zarzadzenie 2/2012 w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji w jednostkach OSP na terenie Gminy
Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-03-29 13:45:06.
Zarzadzenie Nr 3/2012 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Koscielny
 Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 10 lutego 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-03-29 13:47:30.
Zarazdzenie Nr 4/2012 w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 6 marca 2012r

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-03-29 13:50:32.
Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie udzielenia
nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania
zdrowia
 Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 6 marca 2012 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-03-29 13:55:06.
Zarzadzenie Nr 6/2012 w sprawie przestrzegania
zasad i procedur korzystania z legalnego
oprogramowania oraz ochrony własnej
intelektualnej w Urzedzie Gminy
 Zarządzenie Nr 6/2012 z 6 marca 2012 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-03-29 14:11:45 | Data modyfikacji: 2012-04-12 12:58:33.
Zarzadzenie Nr 7/2012 w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za
2011r. wykonania planu finansowego zakładu opieki
zdrowotnej i samorzadowej instytucji kultury oraz
informacji o stanie mienia komunalnego

Sprawozdanie z realizacji budzetu gminy Miastków Koscielny i wykonanie planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorzadowego za 2011r.

Wykonanie planu dochodów za 2011r.

Wykonanie wydatków za 2011r.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Wydatki na zadania zlecone

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GBP w Miastkowie Kościelnym za 2011 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za 2011 rok

Wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Miastków Kościelny na dzień 31 styczeń 2011r.

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych , powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami

 Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 28 marca 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-04-12 13:02:53.
Zarzadzenie Nr 8/2012 w sprawie ustalenia stawki
bazowej czynszu za 1m kw. pow. użytkowej lokali
mieszkalnych stanowiacych własność gminy
Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 29 marca 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-04-12 13:36:19.
Zarzadzenie Nr 9/2012 w sprawie zarzadzenia
kontroli hydrantów na terenie Gminy Miastków
Koscielny i powołania Zespołu d.s
przeprowadzenia kontroli
 Zarzadzenie Nr 9/2012 z dnia 2 kwietnia 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-04-12 13:38:48.
Zarzadzenie Nr 10/2012 w sprawie ustalenia
wytycznyc h dotyczących organizacji pracy szkół
i przedszkola prowadzonych przez Gmine Miastków
Kościelny w roku szkolnym 2012/2013
 Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-05-21 11:04:04.
 Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 14 maja 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-05-21 11:29:34.
Zarzadzenie 11/2012 w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-05-23 10:00:36.
Zarządzenie Nr 13/2012 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 21 maja 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-02 14:16:25 | Data modyfikacji: 2012-11-30 08:48:49.
ZArzadzenie Nr 13a/2012 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 13a/2012 z dnia 21 maja 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-02 14:22:51.
Zarzadzenie Nr 14/2012 w sprawie odwołania ze
stanowiska dyrektora szkoły
 Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 28 maja 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-02 14:24:32.
Zarzadzenie Nr 15/2012 w sprawie odwołania ze
stanowiska dyrektora szkoły
 Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 28 maja 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-02 14:26:17.
Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie powierzenia
pełnienia obowiazków dyrektora
 Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 29 maja 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-02 14:28:09.
Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
 Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 29 maja 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-02 14:33:38.
Zarzadzenie Nr 18/2012 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego słuzbę przygotowawczą
 Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 15 czerwca 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-02 14:37:03.
Zarzadzenie 19/2012 w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 18 czerwca 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-02 14:42:50.
Zarzadzenie Nr 20/2012 w sprawie odwołania ze
stanowiska dyrektora szkoły
 Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:51:35 | Data modyfikacji: 2012-07-13 12:53:13.
Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie powołania
Zastępcy Wójta
 Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:56:18.
Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Koscielny
 Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:58:54.
Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie powioerzenia
pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
 Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 02 lipca 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-13 13:00:55.
Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie ustalenia
warunków zatrudnienia Zastępcy Wójta Gminy
Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 03 lipca 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-13 13:30:41.
Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 03 lipca 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-13 13:33:01.
zarzadzenie Nr 25a/2012 w sprawie upoważnienia
Zastępcy Wójta Gminy Miastków Koscielny do
prowadzemnia w imieniu Wójta określonych spraw
 Zarządzenie Nr 25a/2012 z dnia 4 lipca 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-09-10 12:45:53.
Zarzadzenie Nr 25b/2012 w sprawie upowaznienia
osoby do dokonywaniaczynności w sprawach z
zakresu prawa pracy wobec Wójta gminy
 Zarządzenie Nr 25b/2012 z dnia 06 lipca 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-09-10 12:49:23.
Zarzadzenie Nr 26/2012 w sprawie okreslenia
procedur wykorzystywania środków funduszu
sołeckiego w 2013r.
 Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 12 lipca 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-09-10 12:53:47 | Data modyfikacji: 2012-09-13 09:25:30.
Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 30 lipca 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-09-10 13:04:31.
Zarzadzenie Nr 28/2012 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 28/2012 z dnia 31 lipca 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-09-10 13:07:08.
Zarzadzenie Nr 29/2012 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na
stopień nauczeciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 07 sierpnia 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-09-10 13:14:12.
Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 07 sierpnia 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-09-10 13:17:47.
Zarządzenie 31/2012 w sprawie przyjecia
informacji o wykonaniu budzetu Gminy Miastków
Kościelny i wykonania budzetu Gminy Miastków
Kościelny i wykonania planu finasnowego jednostek
zaliczanych do podsektora samorzadowego za I
półrocze 2012r.
 Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 14 sierpnia 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-09-10 13:36:11 | Data modyfikacji: 2012-09-12 09:45:00.
Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie powołania
komisji zdawczoi odbiorczej do przekazania mienia
i dokumentacji po likwidowanej PSP w Oziemkówce
 Zarządzenie Nr 32/2012 z dnia 14 sierpnia 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-09-12 09:50:43.
Zarzadzenie Nr 33/2012 w sprawie powołania
komisji zadwczo - odbiorczej do przekazania
mienia i kokumentacji po likwidowanej PSP im. Jana
Pawła II w Brzegach
 Zarządzenie Nr 33/2012 z dnia 14 sierpnia 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-09-12 09:54:14.
Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 3 września 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-09-12 09:56:41.
Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 20 września 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-11-06 11:22:39.
Zarzadzenie Nr 36/2012 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 24 września 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-11-06 11:25:30.
Zarzadzenie Nr 37/2012 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 24 września 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-11-06 11:29:02.
Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 28 września 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-11-06 11:31:59.
Zarzadzenie Nr 39/2012 w sprawie przekazania w
zarząd mienia ruchomego po zlikwidowanej
Publicznej Szkole Podstawowej w Oziemkówce dla
Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 39/2012 z dnia 28 września 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-11-06 11:34:40.
Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie ustalenia opłat
za wynajem sali w budynku położonym w Miastkowie
Koscielnym będącym własnością Gminy Miastków
Kościelny
 Zarządzenie Nr 40/2012 z dnia 28 września 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-11-06 11:38:00.
Zarządzenie Nr 41/2012 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 19 października 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-11-06 11:48:10.
Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie ustalenia
Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie
Gminy Miastków Koscielny
 Zarządzenie Nr 42/2012 z dnia 19 października 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-11-06 11:53:16 | Data modyfikacji: 2012-11-30 08:46:24.
Zarządzenie Nr 43/2012 w sprawie upoważnienia
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miastkowie Kościelnym do prowadzenia
postępowań w sprawach z zakresu wspierania
rodziny
 Zarządzenie Nr 43/2012 z dnia 25 października 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-11-06 11:56:04.
Zarządzenie Nr 44/2012 w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargów dotyczacych sprzedaży nieruchomości
stanowiacych własbność Gminy Miastków
Kościelny
 Zarządzenie Nr 44/2012 z dnia 25 października 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-11-15 13:09:13.
Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie projektu zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013-2020
 Zarządzenie Nr 45/2012 z dnia 15 listopada 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-11-28 08:49:21 | Data modyfikacji: 2012-11-28 08:53:13.
Zarzadzenie Nr 46/2012 w sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2013r.

Projekt uchwały budzetowej

Tabela 1

Tabala 1a

Tabela 2

Tabela 2

Tabela 2a

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Tabela 8

Załącznik 1

Załacznik 2

Załącznik 3,4,5 i 6

Uzasadnienie opisowe projektu budżetu gminy Miastków Kościelny na 2013 r.

 Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 15 listopada 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-11-28 08:56:40.
Zarzadzenie Nr 47/2012 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 23 listopada 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-11-28 10:00:33.
Data wprowadzenia: 2012-11-28 10:00:33
Opublikowane przez: