Uchwała Nr 150/S/2011 RIO w sprawie opinii o
przedłożeniu przez Wójta Gminy Miastków
Kościelny, sprawozdania z wykonania budżetu za
2010r.
 Uchwała Nr 150/S/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-04-08 10:41:57 | Data modyfikacji: 2011-04-08 10:45:11.
Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Miastków
Kościelny za 2010 rok
 Wykonanie budżetu gminy za 20910 rok

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-04-08 09:34:24.
Budżet gminy Miastków Kościelny na 2010 rok

Budżet gminy Miastków Kościelny na 2010 rok

Plan dochodów

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Planowane wydatki na 2010 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Przychody i rozchody budzetu w 210 roku

Prognoza kwoty długu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

Limity wydatków inwestycyjnych

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych i funduszy spójności

Dotacje podmiotowe

Plan wydatków na przedsięwzięcia realiszowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2010-09-21 12:33:13 | Data modyfikacji: 2011-01-24 13:37:53.
Data wprowadzenia: 2010-09-21 12:33:13
Data modyfikacji: 2011-01-24 13:37:53
ObowižEzuje od: 2001-01-20
Opublikowane przez: