bip.miastkowkoscielny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Miastków Kościelny www.miastkowkoscielny.pl
Uchwały Rady strona główna 

Kadencja 2018-2023

Uchwała Nr XXII/105/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2020 rok
 
Uchwała Nr XXI/105/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-04-01 10:54:07.
Uchwała Nr XXI/104/2020 w sprawie przyjęcia
projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie
Gminy Miastków Koscielny i przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu
 
Uchwała Nr XXI/104/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-04-01 10:34:54.
Uchwała Nr XXI/103/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian do Uchwały Nr XX/100/2004 Rady Gminy
Miastków Kościelny z dnia 21 grudnia 2004 roku w
sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych
 
Uchwała Nr XXI/103/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-04-01 10:19:05.
Uchwała Nr XXI/102/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2020 rok
 
Uchwała Nr XXI/102/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-04-01 10:13:53.
Uchwała Nr XX/100/2019 w sprawie wyrazenia zgody
na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na rok 2020
 
Uchwała Nr XX/10/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-01-16 13:11:09.
Uchwała Nr XX/99/2019 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 
Uchwała Nr XX/99/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-01-16 13:06:50.
Uchwała Nr XIX/98/2019 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020
 
Uchwała Nr XIX/98/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:40:57.
Uchwała Nr XIX/97/2019 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Miastkow
Koscielny na 2020 rok
 
Uchwała Nr XIX/97/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:38:10.
Uchwała Nr XIX/96/2019 w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Gminy Miastkow Koscielny na 2020 rok
 
Uchwała Nr XIX/96/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:22:57.
Uchwała Nr XIX/95/2019 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2020
 
Uchwała Nr XIX/95/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 12:11:14 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XIX/94/2019 w sprawie WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2020-2028
 
Uchwała Nr XIX/94/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 12:02:32 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XIX/93/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 
Uchwała Nr XVIII/93/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:57:33 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XVIII/92/2019 w sprawie zatwierdzenia
do realizacji projektu pt."Rozwijaj kompetencje z
myślą o przyszłości!"
 
Uchwała Nr XVIII/92/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:53:28 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XVII/91/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 
Uchwała Nr XVII/91/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:48:46 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XVII/90/2019 w sprawie rozpatrzenia
petycji
 
Uchwała Nr XVII/90/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:43:41 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XVII/89/2019 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miastków
Kościelny
 
Uchwała Nr XVII/89/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:40:25 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XVII/88/2019 w sprawie zaciagnięciua
pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie
inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja oświetlenia
ulicznego w miejscowosci Miastków Kościelny
 
Uchwała Nr XVII/88/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:37:58 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XVII/87/2019 w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Miastków Koscielny
 
Uchwała Nr XVII/87/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:34:52 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XVII/86/2019 w sprawie Rocznego
programu współpracy Gminy Miastków Koscielny z
organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami o
których mowa w art. 3 ust. 34 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
 
Uchwała Nr XVII/86/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:30:57 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XVII/85/2019 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie
zbycia nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Miastków Kościelny
 
Uchwała Nr XVII/85/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:26:47 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XVII/84/2019 w sprawie obniżenia ceny
skupu zyta dla celów wymiaru popdatku rolnego na
obszarze gminy Miastków Kościelny na 2020 rok
 
Uchwała Nr XVII/84/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:23:04 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XVII/83/2019 w sprawie określenia
wysokosci stawek podatku od środków
transportowych na 2020 rok
 
Uchwała Nr XVII/83/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:51:59 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XVII/82/2019 w sprawie okreslenia
wysokości stawek podatku od nieruchomosci na
terenie gminy Miastków koscielny na rok 2020
 
Uchwała Nr XVII/82/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:47:49 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XVII/81/2019 w sprawie ustalenia zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w osrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych
 
Uchwała Nr XVII/81/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:42:32 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XVII/80/2019 w sprawie uchwalenia
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Uchwała Nr XVII/80/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:38:15 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwala Nr XVI/79/2019 w sprawie wyrażenia zgody
na regulację i zamianę nieruchomości pomiedzy
Gminą Miastków Koscielny a Gminną
Spółdzielnię SCH w Miastkowie Kościelnym
 
Uchwała Nr XVI/79/2019 z dnia 29 października 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:33:46 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XVI/78/2019 w sprawie uchylenia
uchwaly Nr XIII/66/2019 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 23 sierpnia 2019 roku
 
Uchwała Nr XVI/78/2019 z dnia 29 października 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:30:19 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XVI/77/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 
Uchwała Nr XVI/77/2019 z dnia 29 października 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:26:22 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XV/76/2019 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny na 2019 rok
 
Uchwała Nr XV/76/2019 z dnia 9 października 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:49:03 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:24:21.
Uchwała Nr XV/75/2019 w sprawie WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2019-2028
 
Uchwała Nr XV/75/2019 z dnia 9 października 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:43:15 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:47:32.
Uchwała Nr XIV/74/2019 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Koscielny na 2019 rok
 
Uchwała Nr XIV/74/2019 z dnia 12 września 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:37:15 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:47:32.
Uchwała Nr XIV/73/2019 w sprawie uchylenia
uchwaly Nr XIII/63/2019 Rady Gminy Miastkow
Koscielny z dnia 23 sierpnia 2019 roku
 
Uchwała Nr XIV/73/2019 z dnia 12 września 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:30:00 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:47:32.
Uchwała Nr XIV/72/2019 w sprawie zatwierdzenia do
realizacji projektu pn. Dostosowanie gminnego
przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnosciami.
 
Uchwała Nr XIV/72/2019 z dnia 12 września 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:26:58 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:47:32.
Uchwała Nr XIII/71/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 
Uchwała Nr XIII/71/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:23:22 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:47:32.
Uchwała Nr XIII/70/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w
zakresie publicznego transportu zbiorowego
 
Uchwała Nr XIII/70/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:20:26 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:47:32.
Uchwała Nr XIII/69/2019 w sprawie zbycia
nieruchomosci polożonej w miejscowości Miastków
Kościelny
 
Uchwała Nr XIII/69/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:16:36 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:17:46.
Uchwała Nr XIII/67/2019 w sprawie WPF Gminy
Miastków koscielny na lata 2019-2028
 
Uchwała Nr XIII/67/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:11:58 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr XIII/66/2019 w sprawie wyrazenia zgody
na regulację i zamianę nieruchomości pomiędzy
Gminą Miastków Koscielny a GS "SCH" w Miastkowie
Koscielnym
 
Uchwała Nr XIII/66/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:08:12 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr XIII/65/2019 w sprawiezmiany uchwały
Nr XXXIII/143/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zasad obniżania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych
przez Gminę Miastków Kościelny oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów
i logopedów oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli realizujących zajęcia o różnym
tygodniowym wymiarze godzin zajęcia o różnym
tygodniowym wymiarze godzin.
 
Uchwała Nr XIII/65/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 12:31:11 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr XIII/64/2019 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków
Koscielny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie
Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
 
Uchwała Nr XIII/64/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 12:27:01 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwala Nr XIII/63/2019 w sprawie wyrazenia zgody
na użyczenie nieruchomosci polożonej w
miejscowosci Brzegi Gmina Miastków Kościelny
stanowiacej mienie komunalne gminy na okres
powyżej 3 lat
 
Uchwała Nr XIII/63/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 rok

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 12:24:00 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr XII/62/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 
Uchwała Nr XII/62/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-28 12:20:14 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr XI/61/2019 w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Miastków Koscielny z tytułu
wykonania budzetu za 2018 rok
 
Uchwała Nr XI/61/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-11 09:37:13 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr XI/60/2019 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miastków
Koscielny wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budzetu za 2018 rok
 
Uchwała Nr XI/60/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-11 09:30:07 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr XI/59/2019 w sprawie wotum zaufania
dla Wójta
 
Uchwała Nr XI/59/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-11 09:10:52 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr XI/58/2019 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 
Uchwała Nr XI/58/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-10 11:47:45 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr XI/57/2019 w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę oraz okrelenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 wrzesnia 2019 roku
 
Uchwała Nr XI/57/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-10 11:36:16 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr XI/56/2019 w sprawie powołania
Zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na
ławników na kadencję 2020-2023
 
Uchwała Nr XI/56/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-10 11:20:46 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr XI/55/2019 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego SPZOZ w Miastkowie
Kościelnym za 2018 rok
 
Uchwała Nr XI/55/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-10 11:17:09 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Ucyhwała Nr X/54/2019 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastkow Koscielny na r4ok 2019
 
Uchwala Nr X/54/2019 z dnia 28 maja 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:23:07 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr X/53/2019 w sprawie utwoerzenia
gminnej jednostki organizacyjnej - Stołówka
Gminna w Miastkowie Koscielnym i nadania jej
statutu
 
Uchwala Nr X/53/2019 z dnia 28 maja 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:18:44 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr X/52/2019 w sprawie zmiany imienia
Publicznej Szkoly Podstawowej w Miastkowie
Kościelnym
 
Uchwala Nr X/52/2019 z dnia 28 maja 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:09:32 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr IX/51/2019 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastkow Kościelny na rok 2019
 
Uchwała Nr IX/51/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:35:42 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr IX/50/2019 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/6/2018 bRady Gminy Miastków Koscielny z
dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie składów
osobowych stalych komisji Rady Gminy Miastków
Koscielny
 
Uchwała Nr IX/50/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:29:02 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr IX/49/2019 w sprawie przyjecia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ściekow obowiazujący na terenie Gminy Miastków
Koscielny i przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu
 
Uchwała Nr IX/49/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:23:00 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr VIII/46/2019 w sprawie WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2019-2025
 
Uchwala Nr VIII/46/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:16:14 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr IX/48/2019 w sprawie przekształcenia
Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym
i zmiany aktu zalożycielskiego tego przedszkola
 
Uchwała Nr IX/48/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:11:18 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr VIII/47/2019 w sprawioe zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 
Uchwała Nr VIII/47/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 10:31:30 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwala Nr VII/45/2019 w sprawie ustalenia zasad
przyznawania diet dla sołtysów
 
Uchwała Nr VII/45/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:50:27 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr VII/44/2019 w sprawioe zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 
Uchwała Nr VII/44/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:47:29 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwala Nr VII/43/2019 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na
lata 2019-2025
 
Uchwała Nr VII/43/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:38:02 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2019-2021
 
Uchwała Nr VII/42/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:33:58 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr VII/41/2019 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie
Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku
 
Uchwała Nr VII/41/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:30:38 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr VI/40/2019 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/6/2018 Rady Gminy Miastków koscielny z dnia
7 grudnia 2018 roku w sprawie składów osobowych
staych komisji Rady Gminy Miastków Kościelny
 
Uchwała Nr VI/40/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:24:27 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr VI/39/2019 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomani na rok 2019
 
Uchwała Nr VI/39/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:21:23 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr VI/38/2019 w sprawie zamiaru
przekształcenia Publicznego Przedszkola w
Miastkowie Kościelnym polegajacego na zmianie
siedziby
 
Uchwała Nr VI/38/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:17:57 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr VI/37/2019 w sprawie zaciągniecia
kredytu
 
Uchwała Nr VI/37/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:14:49 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr VI/36/2019 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w WFOŚ o GW w Warszawoe na zadanie
inwestycyjne pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłaczami w Gminie
Mi9astków Kocielny
 
Uchwała Nr VI/36/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-04-26 08:52:38 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr VI/35/2019 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny na rok 2019
 
Uchwała Nr VI/35/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-04-26 08:48:13 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr VI/34/2019 w sprawie WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2019-2025
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:07:04 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwała Nr VI/33/2019 w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku
 
Uchwała Nr VI/33/2019 z dnia 26 lutego 2019

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 12:51:30 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:12:32.
Uchwala Nr V/32/2019 w sprawie przyjęcia projektu
Regulaminu dostraczania wody i odprowadzania
ścieków obowiazujący na terenie Gminy
Miastków Kościelny i przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu
 
Uchwała Nr V/32/2019 z dni9a 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 12:33:19 | Data modyfikacji: 2019-03-22 12:34:12.
Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/6/2018 Rady Gminy Miastków Koscielny z
dnia 7.12.2018r. w sprawie składów osobowuych
stałych komisji Rady Gminy Miastków Kościelny
 
Uchwała Nr V/31/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 12:27:30 | Data modyfikacji: 2019-03-22 12:34:12.
Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Koscielny na 2019 rok
 
Uchwała Nr V/30/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 12:15:35 | Data modyfikacji: 2019-03-22 12:18:06.
Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie WPF Gminy Miastkow
kościelny na lata 2019-2025
 
Uchwała Nr V/29/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 11:52:10 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie wyrazenia zgody
na najem w trybie przetargowym nieruchomosci
położonej w miejscowości Miastków Kościelny
stanowiącej mienie komunalne gminy na okres
powyżej 3 latr
 
Uchwała Nr V/28/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 11:46:14 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwala Nr V/27/2019 w sprawie wyrazenia zgody na
zawarcie koljnej umowy dzierżawy z dotychczasowym
wydzierżawiającym na czas określony
 
Uchwała Nr V/27/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 11:41:54 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie uchwalenia
statutów sołectw Gminy Miastków Kościelny
 
Uchwała Nr V/26/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 11:28:05 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie przyjęcia planów
pracy stałych komisji Rady Gminy Miastków
Kościelny na 2019 rok
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-02-12 12:16:12 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr V/24/2019 w sprawie przyjęcia planu
pracy rady Gminy Miastków Kościelny na 2019 rok
 
Uchwała Nr V/24/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-02-12 12:13:01 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr IV/23/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2019
 
Uchwała Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:27:36 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr IV/22/2018 w sprawie ustalenia
wysokosci diet dla radnych Rady Gminy Miastków
Kościelny
 
Uchwała Nr IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:21:36 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr IV/21/2018 w sprawie przyjęcia
"Programu ochrony środowiska dla Gminy
Miastków Kościelny na lata 2018-2022 wraz z
prognozą oddzialywania na srodowisko "Programu
ochrony środowiska "
 
Uchwała Nr IV/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:18:51 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr IV/20/2018 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniajacego do
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej
w formie zasiłku celowego na zakup posiłku
iżywności dla osób objetych wieloletnim
programem rządowym :Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023
 
Uchwała Nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:15:30 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr IV/19/2018 w sprawie okreslenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci protuktów żywnosciowych dla osób
objętrych wieloletnim rzadowym programem
"Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 
Uchwała Nr IV/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:09:45 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr IV/18/2018 w sprawie ustanowienia
wieloletniego rzadowego programu "Posołek w
szkole i w domu " na lata 2019-2023
 
Uchwała Nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:06:10 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr IV/17/2018 w sprawie uchylenia
uchwaly Nr XLIII/246/2018 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 28.09.2018r. w sprawie
udzielenia dotacji celowej dla SPZOZ w
Garwolinie
 
Uchwała Nr IV/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:02:57 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr IV/16/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 
Uchwała Nr IV/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 13:50:29 | Data modyfikacji: 2019-01-11 13:50:59.
Uchwała Nr IV/15/2018 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków
Kościelny na lata 2018-2023
 
Uchwała Nr IV/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 13:10:55 | Data modyfikacji: 2019-01-11 13:11:18.
Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Miastków Kościelny
 
Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 13:00:25 | Data modyfikacji: 2019-01-11 13:11:18.
Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie utwrzenia
jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek
w Miastkowie Koscielnym i ustalenia Statutu
Żłobka
 
Uchwała Nr III/13/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:56:18 | Data modyfikacji: 2019-01-11 13:11:18.
Uchwała Nr III/12/2018 w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w
sprawie zaopiniowania projektów nowych statutów
jednostek pomocniczych Gminy Miastków
Kościelny
 
Uchwała Nr III/12/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:53:50 | Data modyfikacji: 2019-01-11 13:11:18.
Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na
lata 2019-2024
 
Uchwała Nr III/11/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:26:08 | Data modyfikacji: 2019-01-09 13:26:44.
Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie uchwalenia
budzetu gminy Miastkow Koscielny na rok 2019
 
Uchwała Nr III/10/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:12:10 | Data modyfikacji: 2019-01-09 13:13:09.
uchwała Nr III/9/2018 w sprawie ustalenia
wysokoci diet dla radnych Rady Gminy Miastków
Kościelny
 
Uchwała Nr III/9/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:02:08 | Data modyfikacji: 2019-01-09 13:13:09.
Uchwała Nr III/8/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 
Uchwała Nr III/8/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:17:22 | Data modyfikacji: 2019-01-09 12:21:55.
Uchwała Nr III/7/2018 w sprawie wyboru metody
ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty
 
Uchwała Nr III/7/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:06:18 | Data modyfikacji: 2019-01-09 12:21:55.
Uchwala Nr II/6/2018 w sprawie składów
osobowych stałych komisji Rady Gminy Miastków
Koscielny
 
Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 7 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:31:58 | Data modyfikacji: 2019-01-09 12:21:55.
Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miastków
Kościelny
 
Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-12-06 13:08:17 | Data modyfikacji: 2019-01-09 12:21:55.
Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 
Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-12-06 13:03:18 | Data modyfikacji: 2018-12-06 13:04:06.
Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego oraz
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
 
Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:57:17 | Data modyfikacji: 2018-12-06 13:04:06.
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Miastków
Kościelny
 
Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:52:06 | Data modyfikacji: 2018-12-06 13:04:06.
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru
Przewodniczacego Rady Gminy Miastków Kościelny
 
Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:49:26 | Data modyfikacji: 2018-12-06 13:04:06.

Zobacz:
   Kadencja 2006-2010 (wcześniejsze uchwały w zakładce ARCHIWUM)
   Kadencja 2010-2014
   Kadencja 2014-2018
   Kadencja 2018-2023
   tematycznie
Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:49:26
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.miastkowkoscielny.pl