I.271.5.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny " w ramach dzialania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" II oś priorytetowa "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - DOKOŃCZENIE OBIEKTU
2020-03-13 14:35:08
  ...więcej

I.271.4.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów spożywczych do Stołówki Gminnej w Miastkowie Kościelnym
2020-03-11 10:50:10
  ...więcej

I.271.3.2020 Ogloszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Dzialanie 4.2 "Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2020-03-05 13:50:35
  ...więcej

I.271.2.2020 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane:Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2020-01-30 14:11:51
  ...więcej

I.271.1.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów spożywczych do Stołówki Gminnej w Miastkowie Kościelnym
2020-01-27 14:19:58
  ...więcej

I.272.2.9.2020 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie : Szkoleń doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Koscielnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami" współfinansowanego z Europejskiego Finduszu Społecznego Umowa nr RPMA.10.01.04-14-c465/19 w ramach Osi priorytetowej X Edukcja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i mlodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM 2014-2020
2020-01-17 12:45:11
  ...więcej

I.272.2.3.2020 Zaproszenie do składania ofert na: Wyłapywanie i utrzymanie w schonisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miastków Kościelny
2020-01-14 13:34:18
  ...więcej

Pokazano 21 - 27 z 27
poprzednie