I.271.12.2020 Ogłoszenie o zamówienie
publicznym: Wyposażenie pracowni szkolnych
Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w
Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu.:
"Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!"
współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja
dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcvenie
i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania
10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020

SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Przedmiar część 1

Przedmiar część 2

Oferta Wykonawcy

Oświadczenia w sprawie warunków

Oświadczewnie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz osób

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-07-16 11:49:54 | Data modyfikacji: 2020-07-23 11:35:28.
Data wprowadzenia: 2020-07-16 11:49:54
Data modyfikacji: 2020-07-23 11:35:28
Opublikowane przez:
« powrót