I.271.10.2020 Ogłoszenie o
zamówieniu:Wyposażenie pracowni szkolnych
Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w
Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu pn.:
„Rozwijaj kompetencje z myślą o
przyszłości!” współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Dzialania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna
RPO WM 2014-2020

SIWZ

Przedmiar część 1

Przedmiar część 2

Oferta Wykonawcy

Istotne postanowienia umowy

Oświadczenia w sprawie warunków

Oświadczewnie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz osób

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Wyjaśnienie SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-06-25 14:12:33 | Data modyfikacji: 2020-07-09 10:11:46.
Data wprowadzenia: 2020-06-25 14:12:33
Data modyfikacji: 2020-07-09 10:11:46
Opublikowane przez:
« powrót